Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

88. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 27.09.2012

 1. Izvještaj o provedenim aktivnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na implementaciji Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posljedica posttraumatskog stresnog poremećaja na Kantonu Saraje
 2. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2012. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a
 4. Prijedlog rješenja o naknadama članovima Stručnog tima za pregovore u procesu sporazumnog rješavanja sudskom nagodbom sudskih sporova u vezi sa firmom BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća
 5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost Javnoj ustanovi Historijski arhiv Sarajevo za prijem zaposlenika u radni odnos
 6. Prijedlog plana Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije
 7. Informacija o realizaciji utroška sredstava po Sporazumu, broj: 27/01-14-22937-1/08 od 24.07.2008. godine, o predinvestiranju u imovinsko-pravno rješavanje i izgradnju primarne materijalne infrastrukture za pokretanje kolektivne stambene izgradnje na loka
 8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade za popunu upražnjenog radnog mjesta
 9. Inicijativa za vođenje pregovora za kredit po Sporazumu o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Republike Austrije za opremanje JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
 10. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25315-14.1/12 od 18.09.2012. godine o dodjeli novčane nagrade članovima Reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci, kao i članovima stručnog štaba za osvojenu zlatnu medalju na XIV Parao
 11. Dopis Uprave policije Kantona Sarajevo u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-05-24513-11/12 od 07.09.2012. godine, a koji se odnosi na dostavu prijedloga jednog predstavnika za člana Komisije koja će vršiti uvid u žalbe policijskih službenika izjav
 12. Prijedlog plana Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije