Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina, 05.10.2012

 1. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama
 2. Nacrt zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa i institucija Kantona Sarajevo i kantonalnih javnih preduzeća
 3. Prijedlog zaključkao odobravanju sredstava koja imaju posebnu namjenu – namjenska sredstva
 4. Isplata akontacije plaća za mjesec septembar 2012. godine za sve budžetske korisnike
 5. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.08.2012. godine
 6. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.08.2012. godine
 7. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava ostvarenih prodajom 100% državnog kapitala preduzeća “Zavod za zaštitu na radu” d.o.o. za istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama Sarajevo
 8. Prijedlog odluke o metodu, odnosno načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća “UNIS PSC” d.d. sa p.o.Vogošća
 9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Biblioteka Sarajeva za prijem zaposlenika u radni odnos, bibliotekar – 1(jedan) izvršilac
 10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Biblioteka Sarajeva za prijem zaposlenika u radni odnos, portir – 1 (jedan) izvršilac
 11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo
 12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo
 13. Prijedlog zaključka o prolongiranju roka realizacije odobrenih sredstava po kreditu Razvojne banke FBiH
 14. Prijedlog zaključka o prolongiranju roka realizacije odobrenih sredstava po kreditu Razvojne banke FBiH
 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za popunu 7 upražnjenih radnih mjesta u Upravi za šumarstvo