Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

92. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo za 2012. godinu, 01.11.2012

 1. Prijedlog Amandmana XLIII - LIII na Ustav Kantona Sarajevo
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja elektrotehnička škola Sarajevo za imenovanje direktora Škole
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo za imenovanje direktora Škole
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „9. maj” Pazarić za imenovanje direktora Škole
 5. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u vezi sa nezakonitim imenovanjem rektora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu od strane Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu, sa prijedlogom zaključaka
 6. Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o učešću predstavnika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u radu i aktivnostima Radne grupe Vlade FBiH na izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
 7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos policijskih službenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a zbog postojanja velikog broja upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika
 8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva
 9. Prijedlog zaključka o regulisanju obaveza PDV-a za sredstva doznačavana na ime pokrića gubitka “KJKP Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 10. Prijedlog zaključka o obezbjeđenju sredstva po osnovu izvršenja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Informacija o primjeni člana 44a. Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama
 12. Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sačinjena povodom dopisa upućenog Ministarstvu od strane Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara
 13. Informacija u vezi sa realizacijom odobrenih kreditnih sredstava od Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, po Projektu u privrednom gradu Centra
 14. Informacija Zavoda za informatiku i statistiku o IKT sistemu Kantona Sarajevo