Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

SISTEMI UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLIŠA PREMA ISO 14001:2004

Nakon uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, u većini organizacija uvodi se standard koji se bavi zaštitom okoliša. Analizirajući organe uprave koji imaju u nadležnosti dodirne tačke sa ovom problematikom, Ured za kvalitet je preporučio ministarstvima prostornog uređenja i zaštite okoliša, stambene politike i saobraćaja da edukuju kadrove za uvođenje ovog standarda.

NADZORNI AUDIT 2008. GODINE

Na osnovu Godišnjeg Programa audita za 2008. godinu i Naloga br.1/08 od 16.01.2008. godine, te u skladu sa Standardom EN ISO 9001:2000, proveden je Nadzorni audit u periodu, od 07. do 09. aprila ove godine.
Pripremne aktivnosti vođene su od strane Ureda za kvalitet, u saradnji sa ministarstvima i službama Kantona Sarajevo. Nadzorni audit proveden je na osnovu dostavljenog Plana audita od strane certifikacijske kuće “TÜV THÜRINGEN-TÜVadria“. Neposredan uvid u rad izvršen je u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, prema zahtjevima Standarda.

PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA POLITIKE KVALITETA

Pokrenuta je aktivnost na izradi novog prijedloga teksta Politike kvaliteta, koji je Vlada Kantona Sarajevo nakon razmatranja i usvojila. Novi tekst Politike kvaliteta biti će na adekvatan način istaknut i prezentiran.

REFRESHING „OSNOVE INTEGRIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA“

Održana je edukacija za predstavnike rukovodstva za kvalitet „Osnove integriranog sistema upravljanja“. Ovu edukaciju, ispred Kantona, pohađali su predstavnici rukovodstva za kvalitet ministarstava i službi Kantona Sarajevo.
S ciljem „obnove znanja“ (Refreshing) obavezno se održava svake godine. Na ovim predavanjima prate se nove metode koje se primjenjuju u raznim standardima u svijetu.

Edukacija „QM REPRESENTATIVE“

Predstavnici rukovodstva za kvalitet organa uprave i službi Kantona Sarajevo uspješno su završili školu za „QM REPRESENTATIVE“, te su dana 23.01.2007. godine od strane gospodina Rauula Michela, rukovodioca Službe za certificiranje osoblja pri TÜV THÜRINGEN e.V. i zamjenika šefa za certifikaciju u TÜV THÜRINGEN e.V. dobili certifikat za uspješno završenu školu.

TÜV Akademija „QM REPRESENTATIVE”

Predstavnici rukovodstva za kvalitet ministarstava i službi Kantona Sarajevo pohađali su TÜV Academy školu ”QM REPRESENTATIVE” u periodu od 29.11. do 10.12. 2006. godine.

Projekat obuke državnih službenika

U okviru Projekta obuke državnih službenika Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP-om) za 2006. godinu realizovano je sedam seminara koje su pohađali državni službenici (92 učesnika) Kantona Sarajevo.

Politika kvaliteta 2004

Dana 19.07.2004. godine usvojan je dokument „Politika kvaliteta“ za organe uprave, upravne ustanove i stručne službe Kantona Sarajevo.