Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

„SMJERNICE ZA SADRŽAJ, OSNOVNE ELEMENTE I PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE IZ BUDŽETA KS“

Formirana je Komisija za izradu prijedloga radnog uputstva „Smjernice za sadržaj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta KS“, nakon usvajanja Zajedničkog procesa br. 8 „Upravljanje projektima“. U organima uprave i službama prisutni su različiti pristupi koji se u praksi primjenjuju u procesu izrade i upravljanja projektima. Ovaj proces je značajan u predstojećem periodu kada se našoj državi, odnosno regijama, otvara mogućnost pristupa evropskim programskim fondovima. Kvalitetno izrađeni projekti biće preduslov za pristup različitim fondovima.

NOVI TEKST POLITIKE KVALITETA

Vlada Kantona Sarajevo je na 58. sjednici, održanoj 09.04.2008., donijela Zaključak broj 02-05-10375-30/08 kojim je usvojila novi tekst Politike kvaliteta.
U saradnji sa Stručnom službom za zajedničke poslove i Zavodom za informatiku i statistiku, Ured za kvalitet je izvršio zamjenu starog teksta Politike kvaliteta novim, u prostorijama i na računarima organa uprave i službi Kantona Sarajevo.

SISTEMI UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLIŠA PREMA ISO 14001:2004

Nakon uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, u većini organizacija uvodi se standard koji se bavi zaštitom okoliša. Analizirajući organe uprave koji imaju u nadležnosti dodirne tačke sa ovom problematikom, Ured za kvalitet je preporučio ministarstvima prostornog uređenja i zaštite okoliša, stambene politike i saobraćaja da edukuju kadrove za uvođenje ovog standarda.

NADZORNI AUDIT 2008. GODINE

Na osnovu Godišnjeg Programa audita za 2008. godinu i Naloga br.1/08 od 16.01.2008. godine, te u skladu sa Standardom EN ISO 9001:2000, proveden je Nadzorni audit u periodu, od 07. do 09. aprila ove godine.
Pripremne aktivnosti vođene su od strane Ureda za kvalitet, u saradnji sa ministarstvima i službama Kantona Sarajevo. Nadzorni audit proveden je na osnovu dostavljenog Plana audita od strane certifikacijske kuće “TÜV THÜRINGEN-TÜVadria“. Neposredan uvid u rad izvršen je u organima uprave i službama Kantona Sarajevo, prema zahtjevima Standarda.

PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA POLITIKE KVALITETA

Pokrenuta je aktivnost na izradi novog prijedloga teksta Politike kvaliteta, koji je Vlada Kantona Sarajevo nakon razmatranja i usvojila. Novi tekst Politike kvaliteta biti će na adekvatan način istaknut i prezentiran.

REFRESHING „OSNOVE INTEGRIRANOG SISTEMA UPRAVLJANJA“

Održana je edukacija za predstavnike rukovodstva za kvalitet „Osnove integriranog sistema upravljanja“. Ovu edukaciju, ispred Kantona, pohađali su predstavnici rukovodstva za kvalitet ministarstava i službi Kantona Sarajevo.
S ciljem „obnove znanja“ (Refreshing) obavezno se održava svake godine. Na ovim predavanjima prate se nove metode koje se primjenjuju u raznim standardima u svijetu.

Edukacija „QM REPRESENTATIVE“

Predstavnici rukovodstva za kvalitet organa uprave i službi Kantona Sarajevo uspješno su završili školu za „QM REPRESENTATIVE“, te su dana 23.01.2007. godine od strane gospodina Rauula Michela, rukovodioca Službe za certificiranje osoblja pri TÜV THÜRINGEN e.V. i zamjenika šefa za certifikaciju u TÜV THÜRINGEN e.V. dobili certifikat za uspješno završenu školu.

TÜV Akademija „QM REPRESENTATIVE”

Predstavnici rukovodstva za kvalitet ministarstava i službi Kantona Sarajevo pohađali su TÜV Academy školu ”QM REPRESENTATIVE” u periodu od 29.11. do 10.12. 2006. godine.

Projekat obuke državnih službenika

U okviru Projekta obuke državnih službenika Agencija za državnu službu Federacije BiH u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP-om) za 2006. godinu realizovano je sedam seminara koje su pohađali državni službenici (92 učesnika) Kantona Sarajevo.

Politika kvaliteta 2004

Dana 19.07.2004. godine usvojan je dokument „Politika kvaliteta“ za organe uprave, upravne ustanove i stručne službe Kantona Sarajevo.