Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Obuka za predstavnike rukovodstva za kvalitet i interne auditore

Osam uposlenika ministarstava i službi Kantona Sarajevo (Kabinet predsjedavajuće, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Stručna služba Vlade, Press služba, Ministarstvo unutrašnjih poslova) pohađali su edukaciju za predstavnika rukovodstva za kvalitet i internog auditora tokom juna 2011. godine, u organizaciji Ureda za kvalitet i certifikacijske kuće TÜVadria (partner of TÜV Thüringen). Nakon uspješno završene obuke, uposlenici su polagali ispit znanja te dobili odgovarajuće certifikate na osnovu kojih će postati nosioci aktivnosti SUQ kao predstavnici organa iz kojih dolaze.

Održan sastanak Komisije za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Kantona Sarajevo

Ured za kvalitet i Kolegij za kvalitet pokrenuli su Preventivnu akciju broj 5/10 -“Izrada Antikorupcijskog plana na nivou Vlade Kantona Sarajevo“, koju je Vlada Kantona Sarajevo razmatrala i usvojila Zaključkom broj 02-05-13985-22/11 od 21.4.2011. godine da se pristupi izradi ovog dokumenta. Vlada je takođe donijela Rješenje broj 02-05-18214-5/11 o imenovanju Komisije za izradu prijedloga Antikorupcijskog plana, koji treba dostaviti Vladi na razmatranje do kraja 2011. godine.

Saradnja sa nevladinim sektorom Kantona Sarajevo

Aktivnosti na analizi nacrta „Akcionog plana osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo“ okončane su polovinom juna, u skladu sa dogovorom postignutim na prvom sastanku 14. aprila 2011. godine između predstavnika ministarstava i nevladinih organizacija Kantona Sarajevo okupljenih u Koaliciju organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo nazvanom „Živjeti bez prepreka“. Sva ministarstva Kantona Sarajevo imala su neposredne razgovore sa predstavnicima Koalicije po pitanjima koja su predložena u planu, a određeno ministarstvo je nadležno za tu oblast.

Rezultati Nadzornog audita 2011.

Na osnovu Godišnjeg programa audita za 2011. godinu i Naloga br. 1/11 od 28.01.2011. godine, a u skladu sa Standardom BAS EN ISO 9001:2009, proveden je Drugi nadzorni audit SUQ, u periodu od 4. do 7. aprila 2011. godine, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Certifikacijski audit MUP-a

U prethodnom periodu odvijale su se intenzivne paralelne aktivnosti na uvođenju SUQ u MUP-u i pripreme za Nadzorni audit.
Krajem marta 2011. godine proveo se Interni audit u MUP-u (Kabinet ministra i Uprava administracije i podrške), u organizaciji Ureda za kvalitet, čime su se stekli uslovi za provođenje Certifikacijskog audita.

Saradnja Ureda za kvalitet sa nevladinim sektorom u Kantonu Sarajevo

U 2011. godini učinjeni su značajni pomaci u saradnji institucija Kantona Sarajevo sa NVO sektorom.

Sačinjene su baze podataka koje se odnose na saradnju sa NVO u svim ministarstvima, koje sadrže niz značajnih podataka.

U toku je izrada baze podataka u Ministarstvu pravde i uprave KS za sve registrovane nevladine organizacije na nivou Kantona Sarajevo.

Obavještenje za nevladine organizacije registrovane na nivou Kantona Sarajevo

U proteklom periodu ministarstva Kantona Sarajevo aktivno su radila na ažuriranju podataka o nevladinim organizacijama sa kojima su ostvarili saradnju. Većina ministarstava je Uredu za kvalitet dostavila podatke, čime je omogućeno da se uspostavi pismena komunikacija sa NVO i stvore uslovi za kreiranje jedinstvene Baze podataka NVO.
Ured za kvalitet, je u prethodnom periodu, direktno na adrese nevladinih organizacija, poslao po primjerak „Izjave o pristupanju Sporazumu“, informišući odgovorna lica o uputama za sadržaj Sporazuma.

Informacija

Vlada Kantona Sarajevo na 57. sjednici održanoj 24.06.2010. godine Zaključkom broj: 02-05-17172-21/10 donijela je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, a koja se odnosi na „ostvarivanje saradnje s nevladinim sektorom, u ime Vlade Kantona Sarajevo i iniciranje donošenja akata za provođenje Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo.“

NADZORNI AUDIT 07.-14.04.2010. GODINE

Nakon dobijenog drugog certifikata TIC No 15 100 63666 od strane certifikacijske kuće TUVadria Partner of TÜV Thüringen e.V u okviru redovnih aktivnosti, održat će se Prvi Nadzorni audit u periodu od 07.-14.04. 2010. godine. U svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo eksterni auditori provjerit će održavanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom.

Usvojen novi Poslovnik kvaliteta

Na 39. sjednici Vlade Kantona Sarajevo (održana 12.01.2010.) usvojen je novi Poslovnik kvaliteta (izdanje 2/0) i Katalog procesa (izdanje 2/1) Kantona Sarajevo. Navedeni dokumenti su u formi kontrolisane kopije, a u skladu sa radnim uputstvom RU.4.2-02-03 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, dostavljeni svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.