Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Saradnja sa nevladinim sektorom Kantona Sarajevo

Aktivnosti na analizi nacrta „Akcionog plana osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo“ okončane su polovinom juna, u skladu sa dogovorom postignutim na prvom sastanku 14. aprila 2011. godine između predstavnika ministarstava i nevladinih organizacija Kantona Sarajevo okupljenih u Koaliciju organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo nazvanom „Živjeti bez prepreka“. Sva ministarstva Kantona Sarajevo imala su neposredne razgovore sa predstavnicima Koalicije po pitanjima koja su predložena u planu, a određeno ministarstvo je nadležno za tu oblast.

Rezultati Nadzornog audita 2011.

Na osnovu Godišnjeg programa audita za 2011. godinu i Naloga br. 1/11 od 28.01.2011. godine, a u skladu sa Standardom BAS EN ISO 9001:2009, proveden je Drugi nadzorni audit SUQ, u periodu od 4. do 7. aprila 2011. godine, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Certifikacijski audit MUP-a

U prethodnom periodu odvijale su se intenzivne paralelne aktivnosti na uvođenju SUQ u MUP-u i pripreme za Nadzorni audit.
Krajem marta 2011. godine proveo se Interni audit u MUP-u (Kabinet ministra i Uprava administracije i podrške), u organizaciji Ureda za kvalitet, čime su se stekli uslovi za provođenje Certifikacijskog audita.

Saradnja Ureda za kvalitet sa nevladinim sektorom u Kantonu Sarajevo

U 2011. godini učinjeni su značajni pomaci u saradnji institucija Kantona Sarajevo sa NVO sektorom.

Sačinjene su baze podataka koje se odnose na saradnju sa NVO u svim ministarstvima, koje sadrže niz značajnih podataka.

U toku je izrada baze podataka u Ministarstvu pravde i uprave KS za sve registrovane nevladine organizacije na nivou Kantona Sarajevo.

Obavještenje za nevladine organizacije registrovane na nivou Kantona Sarajevo

U proteklom periodu ministarstva Kantona Sarajevo aktivno su radila na ažuriranju podataka o nevladinim organizacijama sa kojima su ostvarili saradnju. Većina ministarstava je Uredu za kvalitet dostavila podatke, čime je omogućeno da se uspostavi pismena komunikacija sa NVO i stvore uslovi za kreiranje jedinstvene Baze podataka NVO.
Ured za kvalitet, je u prethodnom periodu, direktno na adrese nevladinih organizacija, poslao po primjerak „Izjave o pristupanju Sporazumu“, informišući odgovorna lica o uputama za sadržaj Sporazuma.

Informacija

Vlada Kantona Sarajevo na 57. sjednici održanoj 24.06.2010. godine Zaključkom broj: 02-05-17172-21/10 donijela je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, a koja se odnosi na „ostvarivanje saradnje s nevladinim sektorom, u ime Vlade Kantona Sarajevo i iniciranje donošenja akata za provođenje Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo.“

NADZORNI AUDIT 07.-14.04.2010. GODINE

Nakon dobijenog drugog certifikata TIC No 15 100 63666 od strane certifikacijske kuće TUVadria Partner of TÜV Thüringen e.V u okviru redovnih aktivnosti, održat će se Prvi Nadzorni audit u periodu od 07.-14.04. 2010. godine. U svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo eksterni auditori provjerit će održavanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom.

Usvojen novi Poslovnik kvaliteta

Na 39. sjednici Vlade Kantona Sarajevo (održana 12.01.2010.) usvojen je novi Poslovnik kvaliteta (izdanje 2/0) i Katalog procesa (izdanje 2/1) Kantona Sarajevo. Navedeni dokumenti su u formi kontrolisane kopije, a u skladu sa radnim uputstvom RU.4.2-02-03 „Distribucija i arhiviranje DSUQ“, dostavljeni svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Informator za korisnike usluga Kantona Sarajevo

Informator za korisnike usluga Kantona Sarajevo (građane) izrađen je od strane Ureda za kvalitet, čime je realizovana Preventivna akcija br. 2/09 (usvojena na 30. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 05.11.2009. godine).

Ovaj Informator nalazi se u Šalter sali Kantona Sarajevo i dostupan je svim posjetiocima Kantona. Informator je izrađen s ciljem podizanja građanske svijesti o njihovim pravima i u svrhu zaštite ljudskih prava. Razlog za izradu ovog informatora je nedovoljno razvijena svijest građana o njihovim pravima, nepoznavanje mehanizama zaštite tih prava i sl.

Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom 2009.

U sladu sa zahtjevima Standarda BAS EN ISO 9001:2008 (tačka 5.6.1 „Preispitavanje sistema upravljanja kvaliteta od strane rukovodstva” i tačka 5.6.2 „Ulaz u preispitivanja”), Ministarstva i službe Kantona Sarajevo izradila su svoja preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom (SUQ) na osnovu kojih je Ured za kvalitet izradio cjelovitu informaciju o održavanju i unapređivanju SUQ u 2009. godini na nivou Kantona Sarajevo.

Ovaj materijal sadrži informacije o slijedećem: