Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Aktivnosti u Uredu

Dokument PREISPITIVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM OD STRANE RUKOVODSTVA izrađen je u skladu sa tačkom 5.6 Standarda ISO 9001:2008 od strane Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, uz prethodno dobijene podatke i preispitivanja od certificiranih organa i službi Kantona Sarajevo.

Radni sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa predstavnicima ministarstava i Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo

Ured za kvalitet Kantona Sarajevo u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je radni sastanak sa predstavnicima ministarstava Kantona Sarajevo, 18.02.2015. godine, na kojem je razmatran „Akcioni plan u oblasti invalidnosti Kantona Sarajevo 2015 - 2017.” Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine

Interni audit za 2014. godinu uspješno je proveden u svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine planiran je Godišnjim programom audita za 2014. godinu na osnovu kojeg je premijer Kantona Sarajevo izdao Nalog broj 2/14 od 09.01.2014. godine kojim je naloženo provođenje Internog audita u 2014. godini u svim certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, kao redovna kontrola funkcionisanja Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu EN ISO 9001:2008.

Pripreme za Interni audit 2014. godine

U okviru redovnih godišnjih aktivnosti, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo održava se Interni audit u periodu oktobar – novembar 2014. godine Cilj ovog audita je pravovremeno identifikovanje i korigovanje nedostataka u procesima, kao i održavanje, odnosno permanentno poboljšavanje nivoa kvaliteta usluga. Interni audit održava se prema Godišnjem programu audita kojeg je odobrio premijer Kantona Sarajevo.

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine

U toku su aktivnosti pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine, koje provodi Ured za kvalitet u saradnji sa certificiranim ministarstvima i službama KS. Audit će biti proveden u prvoj polovini aprila 2014. godine, a provest će ga certfikacijska kuća „TÜVadria – Partner of TÜV Thüringen”.

Saradnja sa NVO sektorom u 2013. godini

Na kraju svake kalendarske godine izrađuje se dokument Preispitivanje SUQ-a od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koji, pored ostalog, sadrži i pitanje saradnje sa civilnim društvom, odnosno nevladinim organizacijama i fondacijama. Predstavnici svih ministarstava u saradnji sa Uredom za kvalitet izrađuju ovu informaciju, te je tim povodom održan radni sastanak dana 02.12.2013. godine, na kojem su dogovorene naredne aktivnosti i obaveze.

Završene aktivnosti Internog audita 2013.

Edukacija za Interni audit 2013. godineEdukacija za Interni audit 2013. godineI ove godine je u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo uspješno proveden Interni audit Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu BAS EN ISO 9001:2009, koji je održan u periodu 20.10. - 07.11.2013. godine. Cilj ovogodišnjeg audita bio je provjera identifikovanih procesa i usklađenost DSUQ „Mape procesa” sa zahtjevima Standarda i propisima.

Interni audit 2013. godine

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo, u toku je provođenje Internog audita, koji će trajati od 28. oktobra do 01. novembra 2013. godine. U sklopu priprema za provođenje audita, održana je edukacija za interne auditore i sastanci Kolegija za kvalitet. Audit se provodi u cilju provjere primjene procedura i radnih uputstava, kao i provjere primjene ranije definisanih „Mapa procesa”. Audit treba da ocijeni identifikovane procese, kakav je odnos između njih i kako se mjere procesi, te da li se provode poboljšanja sistema.

Saradnja za NVO sektorom

U proteklom periodu saradnja sa NVO sektorom je bila intenzivna i uspješna. Predstavnici Ureda za kvalitet odazivali su se na sve pozive NVO i učestvovali na forumima, konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i sl. Uredu su se svakodnevno obraćali predstavnici udruženja po raznim pitanjima koja su prosljeđivana na razmatranje nadležnim organima uprave Kantona Sarajevo.

Prvi nadzorni audit 2013. godine

Na osnovu Godišnjeg programa audita za 2013. i Naloga broj 1/13, u skladu sa Standardom EN ISO 9001, proveden je Prvi nadzorni audit SUQ, u periodu od 01. do 15. aprila 2013. godine u certificiranim organima uprave i službama KS.
Pripremne aktivnosti za Prvi nadzorni audit SUQ-a provedene su od strane Ureda za kvalitet u saradnji sa ministarstvima i službama KS. Audit je provela certifikacijska kuća “TUVadria – Partner of TUV Thuringen.”