Ured za kvalitet

Saradnja sa NVO sektorom u 2013. godini

Na kraju svake kalendarske godine izrađuje se dokument Preispitivanje SUQ-a od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koji, pored ostalog, sadrži i pitanje saradnje sa civilnim društvom, odnosno nevladinim organizacijama i fondacijama. Predstavnici svih ministarstava u saradnji sa Uredom za kvalitet izrađuju ovu informaciju, te je tim povodom održan radni sastanak dana 02.12.2013. godine, na kojem su dogovorene naredne aktivnosti i obaveze.

Završene aktivnosti Internog audita 2013.

Edukacija za Interni audit 2013. godineEdukacija za Interni audit 2013. godineI ove godine je u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo uspješno proveden Interni audit Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu BAS EN ISO 9001:2009, koji je održan u periodu 20.10. - 07.11.2013. godine. Cilj ovogodišnjeg audita bio je provjera identifikovanih procesa i usklađenost DSUQ „Mape procesa” sa zahtjevima Standarda i propisima.

Interni audit 2013. godine

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo, u toku je provođenje Internog audita, koji će trajati od 28. oktobra do 01. novembra 2013. godine. U sklopu priprema za provođenje audita, održana je edukacija za interne auditore i sastanci Kolegija za kvalitet. Audit se provodi u cilju provjere primjene procedura i radnih uputstava, kao i provjere primjene ranije definisanih „Mapa procesa”. Audit treba da ocijeni identifikovane procese, kakav je odnos između njih i kako se mjere procesi, te da li se provode poboljšanja sistema.

Saradnja za NVO sektorom

U proteklom periodu saradnja sa NVO sektorom je bila intenzivna i uspješna. Predstavnici Ureda za kvalitet odazivali su se na sve pozive NVO i učestvovali na forumima, konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i sl. Uredu su se svakodnevno obraćali predstavnici udruženja po raznim pitanjima koja su prosljeđivana na razmatranje nadležnim organima uprave Kantona Sarajevo.

Prvi nadzorni audit 2013. godine

Na osnovu Godišnjeg programa audita za 2013. i Naloga broj 1/13, u skladu sa Standardom EN ISO 9001, proveden je Prvi nadzorni audit SUQ, u periodu od 01. do 15. aprila 2013. godine u certificiranim organima uprave i službama KS.
Pripremne aktivnosti za Prvi nadzorni audit SUQ-a provedene su od strane Ureda za kvalitet u saradnji sa ministarstvima i službama KS. Audit je provela certifikacijska kuća “TUVadria – Partner of TUV Thuringen.”

Interni audit 2012. godine

U skladu sa Godišnjim programom audita za 2012. godinu, Nalogom broj 2/12 od 01.02. 2012. godine, proveden je Interni audit u svim certificiranim ministarstvima i službama Kantona Sarajevo u periodu od 05.11. do 09. 11. 2012. godine, prema odredbama međunarodnog Standarda ISO 9001:2008.
Audit je proveden u cilju utvrđivanja trenutnog stanja primjene procedura i radnih uputstava, te primjene Liste dokumenata/propisa i Kataloga procesa.

Plan Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

Ured za kvalitet pokrenuo je Preventivnu akciju 5/10 koja se odnosi na izradu Plana za borbu protiv korupcije, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije Vijeća ministara BiH, kojom je obavezala sve nivoe vlasti da donesu svoje planove.
Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je predloženu akciju Zaključkom broj: 02-05-13985-22/11 od 21.04.2011. godine i svojim Rješenjem broj: 02-05-18214-5/11 od 26.05.2011. imenovala je Komisiju za izradu prijedloga Plana.

Čestitka povodom Kurban bajrama

Članovima NVO Kantona Sarajevo, vjernicima islamske vjeroispovjesti, povodom Kurban bajrama Ured za kvalitet upućuje čestitke

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

EDUKACIJA ZA INTERNE AUDITORE I PREDSTAVNIKE RUKOVODSTVA ZA KVALITET (PRK)

Povodom predstojećeg Internog audita, u organizaciji Ureda za kvalitet održana je edukacija za 40 internih auditora i PRK Kantona Sarajevo. Upravljanje kvalitetom zahtjeva redovne i sveobuhvatne aktivnosti koje su rukovodioci kao i ostali uposlenici u Kantonu Sarajevo dužni provoditi u cilju očuvanja kvaliteta i povećanja zadovoljstva korisnika usluga. S tim uvezi, održana su predavanja uz power point prezentacije i grafičke ilustracije na temu: - „Planiranje i upravljanje procesima“, - „ Upravljanje dokumentima i zapisima - PR.

Pripreme za Interni audit 2012

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo u toku su pripreme za provođenje Internog audita koji će se održati u novembru 2012. godine. U okviru priprema održani su sastanci Kolegija za kvalitet, te edukacija (rifrešing) za Tim za interni audit.