Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Sastanak Kolegija za kvalitet

Dana 04.03.2015. godine u 12:00 sati, u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, održan je sastanak Kolegija za kvalitet sa predstavnicima svih organa uprave i službi Kantona Sarajevo. Na sastanku su analizirani nalazi iz nadzornih audita za period od protekle tri godine, te dogovoreno da se intenziviraju aktivnosti u vezi priprema za predstojeći Recertifikacijski audit.

Recertifikacijski audit

Certifikat koji je dodijeljen Kantonu Sarajevo, broj TIC 15 100 63666, odnosno za sva ministarstva i službe posebni certifikati, dobijen od certifikacijske kuće „TÜVadria – Partner of TÜV Thüringen“, važi do 09.04.2015. godine. U Kantonu Sarajevo se vode intenzivne aktivnosti na pripremama za recertifikaciju Sistema upravljanja kvalitetom.
Aktivnosti koje se provode su veoma obimne, jer se mora dokazati da je Sistem održavan i unapređivan u svim organima uprave i službama, ukupno 21 organ, kako bi Kanton Sarajevo bio certificiran za naredni period od tri godine.

Aktivnosti u Uredu

Dokument PREISPITIVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM OD STRANE RUKOVODSTVA izrađen je u skladu sa tačkom 5.6 Standarda ISO 9001:2008 od strane Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, uz prethodno dobijene podatke i preispitivanja od certificiranih organa i službi Kantona Sarajevo.

Radni sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa predstavnicima ministarstava i Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo

Ured za kvalitet Kantona Sarajevo u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je radni sastanak sa predstavnicima ministarstava Kantona Sarajevo, 18.02.2015. godine, na kojem je razmatran „Akcioni plan u oblasti invalidnosti Kantona Sarajevo 2015 - 2017.” Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine

Interni audit za 2014. godinu uspješno je proveden u svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine planiran je Godišnjim programom audita za 2014. godinu na osnovu kojeg je premijer Kantona Sarajevo izdao Nalog broj 2/14 od 09.01.2014. godine kojim je naloženo provođenje Internog audita u 2014. godini u svim certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, kao redovna kontrola funkcionisanja Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu EN ISO 9001:2008.

Pripreme za Interni audit 2014. godine

U okviru redovnih godišnjih aktivnosti, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo održava se Interni audit u periodu oktobar – novembar 2014. godine Cilj ovog audita je pravovremeno identifikovanje i korigovanje nedostataka u procesima, kao i održavanje, odnosno permanentno poboljšavanje nivoa kvaliteta usluga. Interni audit održava se prema Godišnjem programu audita kojeg je odobrio premijer Kantona Sarajevo.

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine

U toku su aktivnosti pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine, koje provodi Ured za kvalitet u saradnji sa certificiranim ministarstvima i službama KS. Audit će biti proveden u prvoj polovini aprila 2014. godine, a provest će ga certfikacijska kuća „TÜVadria – Partner of TÜV Thüringen”.

Saradnja sa NVO sektorom u 2013. godini

Na kraju svake kalendarske godine izrađuje se dokument Preispitivanje SUQ-a od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koji, pored ostalog, sadrži i pitanje saradnje sa civilnim društvom, odnosno nevladinim organizacijama i fondacijama. Predstavnici svih ministarstava u saradnji sa Uredom za kvalitet izrađuju ovu informaciju, te je tim povodom održan radni sastanak dana 02.12.2013. godine, na kojem su dogovorene naredne aktivnosti i obaveze.

Završene aktivnosti Internog audita 2013.

Edukacija za Interni audit 2013. godineEdukacija za Interni audit 2013. godineI ove godine je u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo uspješno proveden Interni audit Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu BAS EN ISO 9001:2009, koji je održan u periodu 20.10. - 07.11.2013. godine. Cilj ovogodišnjeg audita bio je provjera identifikovanih procesa i usklađenost DSUQ „Mape procesa” sa zahtjevima Standarda i propisima.