Ured za kvalitet

Poziv nevladinim organizacijama na javnu raspravu

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je na svojoj web stranici objavilo prednacrt Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, pa vas pozivamo da uzmete učešće u konsultacijama, odnosno da svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na tekst zakona, dostavite u roku od 10 dana Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo na adresu Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo, ili na e-mail adrese: mpu@mpu.ks.gov.ba, hasan.zemanic@mpu.ks.gov.ba i

Rezultati Recertifikacijskog audita 2015.

Ured za kvalitet je preduzeo pripremne aktivnosti, kako bi na osnovu Godišnjeg programa audita za 2015. godinu i Naloga za Recertifikacijski audit broj 1/15 od 09.01.2015. godine, proveo Recertifikacijski audit u 21 organu uprave i službama Kantona Sarajevo, Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa Standardom BAS EN ISO 9001:2009.

Sastanak Kolegija za kvalitet

Dana 04.03.2015. godine u 12:00 sati, u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, održan je sastanak Kolegija za kvalitet sa predstavnicima svih organa uprave i službi Kantona Sarajevo. Na sastanku su analizirani nalazi iz nadzornih audita za period od protekle tri godine, te dogovoreno da se intenziviraju aktivnosti u vezi priprema za predstojeći Recertifikacijski audit.

Recertifikacijski audit

Certifikat koji je dodijeljen Kantonu Sarajevo, broj TIC 15 100 63666, odnosno za sva ministarstva i službe posebni certifikati, dobijen od certifikacijske kuće „TÜVadria – Partner of TÜV Thüringen“, važi do 09.04.2015. godine. U Kantonu Sarajevo se vode intenzivne aktivnosti na pripremama za recertifikaciju Sistema upravljanja kvalitetom.
Aktivnosti koje se provode su veoma obimne, jer se mora dokazati da je Sistem održavan i unapređivan u svim organima uprave i službama, ukupno 21 organ, kako bi Kanton Sarajevo bio certificiran za naredni period od tri godine.

Aktivnosti u Uredu

Dokument PREISPITIVANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM OD STRANE RUKOVODSTVA izrađen je u skladu sa tačkom 5.6 Standarda ISO 9001:2008 od strane Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo, uz prethodno dobijene podatke i preispitivanja od certificiranih organa i službi Kantona Sarajevo.

Radni sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa predstavnicima ministarstava i Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo

Ured za kvalitet Kantona Sarajevo u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je radni sastanak sa predstavnicima ministarstava Kantona Sarajevo, 18.02.2015. godine, na kojem je razmatran „Akcioni plan u oblasti invalidnosti Kantona Sarajevo 2015 - 2017.” Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine

Interni audit za 2014. godinu uspješno je proveden u svim certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo.

Interni audit 2014. godine planiran je Godišnjim programom audita za 2014. godinu na osnovu kojeg je premijer Kantona Sarajevo izdao Nalog broj 2/14 od 09.01.2014. godine kojim je naloženo provođenje Internog audita u 2014. godini u svim certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, kao redovna kontrola funkcionisanja Sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu EN ISO 9001:2008.

Pripreme za Interni audit 2014. godine

U okviru redovnih godišnjih aktivnosti, u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo održava se Interni audit u periodu oktobar – novembar 2014. godine Cilj ovog audita je pravovremeno identifikovanje i korigovanje nedostataka u procesima, kao i održavanje, odnosno permanentno poboljšavanje nivoa kvaliteta usluga. Interni audit održava se prema Godišnjem programu audita kojeg je odobrio premijer Kantona Sarajevo.

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine

U toku su aktivnosti pripreme za Drugi nadzorni audit 2014. godine, koje provodi Ured za kvalitet u saradnji sa certificiranim ministarstvima i službama KS. Audit će biti proveden u prvoj polovini aprila 2014. godine, a provest će ga certfikacijska kuća „TÜVadria – Partner of TÜV Thüringen”.