Ured za kvalitet

Radionica povodom izrade/izmjene planova za borbu protiv korupcije i planova integriteta ministarstava Kantona

Tim za monitoring i koordinaciju provođenja  Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019., u saradnji sa Uredom za kvalitet, organizovao je radionicu za sekretare ministarstava i pomoćnike ministara (vlasnike radnih procesa) svih ministarstava Kantona Sarajevo, radi izrade/izmjene i dopune Planova za borbu protiv korupcije i Planova integriteta ministarstava.
Radionica je održana 30.03.2016. godine, u prostorijama Kantona Sarajevo. Tim planira održavanje još dvije radionice za ovu ciljnu grupu.

Online prijava korupcije i zadovoljstvo korisnika usluga

Ured za kvalitet, u saradnji sa Timom za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019. i Zavodom za informatiku i statistiku, izradio je aplikaciju za online prijavu korupcije. Krajem februara 2016. godine, aplikacija je instalirana na web stranicama ministarstava Kantona, čime je data mogućnost za jednostavniji i brži način prijave korupcije od strane građana.

Pripreme za Prvi nadzorni audit 2016. godine

U certificiranim organima uprave u službama u toku su pripreme za provođenje Prvog nadzornog audita Sistema upravljanja kvalitetom. Nakon uspješno provedene recertifikacije u aprilu 2015. godine, Nadzorni audit se provodi kao redovna eksterna kontrola Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima Standarda EN ISO 9001.

Interni audit 2015. godine

U svim certificiranim organima uprave i službama proveden je Interni audit, na osnovu Godišnjeg programa audita i Naloga za Interni audit broj: 2/15 od 09.01.2015.godine.

Ovaj audit je redovna kontrola funkcionisanja sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu BAS EN ISO 9001:2009. Tim za Interni audit sačinjavali su uposlenici organa uprave i službi Kantona Sarajevo, koji su prošli odgovarajuću obuku i stekli određene vještine potrebne za ovu aktivnost.

Konferencija "Podrška svjedocima/žrtvama u BiH?"

Predstavnici Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo prisustvovali su dvodnevnoj Konferenciji (održanoj 12. i 13. novembra u Sarajevu) ,,Podrška svjedocima/žrtvama u BiH?" , koju su organizovali U.G."Vive žene" Tuzla u partnerstvu sa U.G. "Medica" Zenica, Fondacijom "Udružene žene" Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj "ACED" Banja Luka.

Aktivnosti sa NVO sektorom

U okviru saradnje sa NVO sektorom Ured za kvalitet Kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti i saradnju u realizaciji Projekta pod nazivom ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine”, koji provodi udruženje ,,Vive Žene” iz Tuzle.

Pripreme za Interni audit 2015. godine

U certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo u toku su intenzivne pripreme za Interni audit 2015. godine, kao redovne godišnje aktivnosti, planirane prema Godišnjem programu audita koje je odobrio premijer Kantona Sarajevo.

Inicijativa za mogućnošću online prijave korupcije

Na inicijativu Centra za sigurnosne studije BiH i Ureda za kvalitet, pokrenuta je inicijativa da se na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo i svih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo instalira link koji bi omogućio građanima, koji prate rad ovih organa putem web stranica, da mogu i na taj način izvršiti online prijavu korupcije. Održan je sastanak na kojem su predstavnici rukovodstva za kvalitet (sekretari) ministarstava i predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo razmatrali ovu inicijativu.

Aktivnosti sa NVO sektorom

U okviru saradnje sa NVO sektorom Ured za kvalitet učestvuje u realizaciji Projekta pod nazivom „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine”, na inicijativu NVO „Vive Žene” iz Tuzle. Određeni broj ministarstava Kantona Sarajevo, koja imaju u nadležnosti ovaj oblik saradnje, uključeno je u ove aktivnosti.