Ured za kvalitet

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2017. godine

U toku su intenzivne pripreme za provođenje Drugog nadzornog audita Sistema upravljanja kvalitetom, u svim certificiranim organima uprave u službama Kantona Sarajevo. Ovaj audit će biti proveden u aprilu 2017. godine, kao redovna godišnja eksterna kontrola Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima Standarda EN ISO 9001.

Prezentacija aplikacije / sistema javnih nabavki

Zaključkom broj: 02-05-27128-4.1/15 od 15.10.2015. godine, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019. (broj: 02-05-27128-4.3/15 od 15.10.2015. godine), a  Operativni plan Vlade Kantona Sarajevo,  aktivnost pod rednim brojem 14., ustanovljava obavezu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci za sve budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, kao i za sve institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno nad čijim radom vrši nadzor, kao i eventualnih naknadnih aneksa ugovora.

Sastanak Tima za interni audit Kantona Sarajevo

Sastanak Tima za interni audit Kantona Sarajevo, kojem su prisustvovali članovi Tima iz svih certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo, održan je 25.10.2016. godine povodom završnih priprema za Interni audit 2016. godine. Na sastanku su članovi Tima razgovarali o proceduri provođenja Internog audita, ciljevima, fokusu audita i analizi radnih procesa, te ostalim bitnim elementima za provođenje audita.

Pripreme za Interni audit 2016. godine

U okviru opsežnih priprema za Interni audit 2016. godine, održan je sastanak Kolegija za kvalitet, 28.09.2016. godine, kojem su prisustvovali predstavnici rukovodstva za kvalitet (sekretari ministarstava i šefovi službi).

Na sastanku je razgovarano o ciljevima predstojećeg Internog audita i posebno je istaknuto da će fokus audita biti na analizi radnih procesa.

Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije i predstavnici NVO: Dogovoreni modaliteti saradnje

Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije, u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019., nastavio je saradnju sa predstavnicima civilnog društva, s posebnim akcentom na saradnju sa NVO koje mogu pružiti podršku za postizanje što boljih rezultata u ovoj oblasti.
Tim povodom, 23.08.2016. godine, predsjednik i članovi Tima održali su sastanak sa predstavnicima Centra za društveno istraživanje “Global ANALITIKA”, iz Sarajeva.

Refreshing seminar “Šta donosi novi standard ISO 9001:2015?”

Za predstavnike rukovodstva za kvalitet Kantona Sarajevo, 26.05.2016. godine, održana je edukacija – refreshing seminar na temu “Šta donosi novi standard ISO 9001:2015?” (za 30 uposlenika certificiranih organa uprave i službi Kantona Sarajevo). Predavači su bili stručnjaci certifikacijske kuće TUVadria d.o.o., Sarajevo.

Predavanje se odnosilo na predstavljanje izmjena koje donosi novi Standard ISO 9001:2015, u odnosu na ISO 9001:2008. Posebna pažnja posvećena je upravljanju rizicima, kao specifičnoj izmjeni i karakteristici novog izdanja ISO Standarda.

Edukacija kontakt tački u institucijama sa javnim ovlaštenjima Kantona Sarajevo

Tim za monitoring i koordinaciju provođenja  Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015-2019., u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, organizovao je edukaciju na temu “Obuka kontakt tački u institucijama Kantona Sarajevo iz oblasti borbe protiv korupcije”.
Edukacija je održana 31.03.2016. godine, a prisustvovalo je 35 predstavnika javnih institucija, ustanova, preduzeća i zavoda Kantona Sarajevo.