Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom standarda

Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015, održan je 6. i 7. jula za predstavnike certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo, kao i članove Tima za interni audit.

Uvodni dio seminara odnosio se na pregled osnovnih razlika između nove i stare verzije ISO 9001 (značajne promjene), ocjenu rizika i razmišljanja zasnovana na rizicima kao sastavnom dijelu sistema upravljanja kvalitetom.

Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo

Uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u cilju prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, u Sarajevu je održan Koordinacijski sastanak između Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i predstavnika općinskih i gradskih vlasti u Kantonu Sarajevo, 09. maja 2017. godine, u saradnji sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

U cilju unapređenja prevencije i jačanja borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, te unapređenja saradnje i stvaranja kvalitetnijih pretpostavki za odvijanje budućih aktivnosti,

Drugi nadzorni audit 2017. godine

U certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, u periodu od 11. do 14. aprila, uspješno je proveden Drugi nadzorni audit 2017. godine, Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa Standardom ISO 9001.
Na osnovu rezultata ovog audita biće izrađen Izvještaj, kao i Program poboljšanja za 2017. godinu.

Carski kazneni zakonik za Bosanski Vilajet

Carski kazneni zakonik za Bosanski Vilajet iz 1870. godine je vrijedan istorijski dokument koji govori o prisustvu korupcije u ranijim periodima i iskazanoj potrebi da se zakonom reguliše ova pojava. Društvo u kojem danas živimo treba i mora naći organizovaniji i kvalitetniji način da se minimizira ova štetna pojava. Zainteresovani mogu ovaj Zakonik pogledati na sljedećem linku:

 

Edukacija o primjeni Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta u Kantonu Sarajevo

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije organizovao je, u saradnji sa Zavodom za statistiku i informatiku, obuku za primjenu Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 49/16).

Edukacija je održana 15. i 16. marta 2017. godine, u Velikoj sali Opštine Centar, za sve institucije i korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo.

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2017. godine

U toku su intenzivne pripreme za provođenje Drugog nadzornog audita Sistema upravljanja kvalitetom, u svim certificiranim organima uprave u službama Kantona Sarajevo. Ovaj audit će biti proveden u aprilu 2017. godine, kao redovna godišnja eksterna kontrola Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima Standarda EN ISO 9001.

Prezentacija aplikacije / sistema javnih nabavki

Zaključkom broj: 02-05-27128-4.1/15 od 15.10.2015. godine, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019. (broj: 02-05-27128-4.3/15 od 15.10.2015. godine), a  Operativni plan Vlade Kantona Sarajevo,  aktivnost pod rednim brojem 14., ustanovljava obavezu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci za sve budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, kao i za sve institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno nad čijim radom vrši nadzor, kao i eventualnih naknadnih aneksa ugovora.