O uredu

U cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga koje Kanton Sarajevo pruža svojim korisnicima, Vlada Kantona Sarajevo je, na 16. sjednici održanoj 22. 05. 2003. godine, donijela Odluku o pokretanju Projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa Standardom ISO 9001, u organima i stručnim službama Kantona Sarajevo.
Sa željom da unaprijedi rad organa uprave i službi Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je na 74. sjednici, održanoj 15. 07. 2004. godine, usvojila tekst Politika kvaliteta Kantona Sarajevo. Novi, izmijenjeni tekst Politike kvaliteta, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila na 58. sjednici, održanoj 09. 04. 2008. godine.

Šta je ISO 9001?

  • ISO 9001 je oznaka međunarodnog Standardna prema kome se certificiraju sistemi kvaliteta u upravljanju;

  • Standard ISO 9001 sadrži zahtjeve prema upravljanju općenito, a zahtjevi ovog Standarda imaju za cilj jačanje kvaliteta i povećanje zadovoljstva kupca/korisnika usluga.

ISO 9001 specificira zahtjeve kvaliteta sistema kada organizacija želi da:

  • Demonstrira svoju sposobnost da kontinuirano daje usluge koje zadovoljavaju potrebe korisnika;

  • Poveća zadovoljstvo korisnika kroz efektivnost sistema uključujući proces kontinuiranog unaprijeđenja sistema i dajući garancije za korisnike da će dobiti jedan kvalitetan standard usluga.

Formiranje Ureda

Vlada Kantona Sarajevo, na 59. sjednici od 25. 03. 2004. godine, donijela je Uredbu o osnivanju Ureda za kvalitet.
Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici od 16. 12. 2004. godine, donijela je Rješenje o postavljenju Šefa Ureda za kvalitet.

Tim/Kolegij za kvalitet

Tim za kvalitet je učestvovao, zajedno sa Uredom za kvalitet, u uvođenju SUQ (sistema upravljanja kvalitetom) ISO 9001 u organe uprave, upravne ustanove i stručne službe Kantona Sarajevo.
Nakon uvođenja SUQ formiran je Kolegij za kvalitet čija je osnovna aktivnost održavanje i unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom ili nekog drugog standarda, a članovi Kolegija su sekretari ministarstava i šefovi službi.

Audit

Audit predstavlja provjeru održavanja i kontinuiranog poboljšavanja sistema upravljanja kvalitetom.
Na osnovu člana 70, stav 2, a u vezi sa članom 147. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 35/05) i tačke 8.2.2 Standarda EN ISO 9001, Šef Ureda za kvalitet donosi Rješenje o imenovanju Tima za interni audit.
Voditelj i članovi Tima za Interni audit određuju se rješenjem.

Koncept

Sistem upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo obuhvata aktivnosti od identificiranja potreba i zahtjeva korisnika usluga preko svih procesa u Kantonu Sarajevo do postizanja zadovoljstva korisnika usluga uz poštivanje važeće zakonske regulative.

Principi

Naše opredjeljenje je ispunjavanje zakonskih, pravnih i interno postavljenih zahtjeva, procedura i ciljeva, u skladu sa međunarodnim standardima a sve u cilju zadovoljavanja zahtjeva korisnika usluga.

Certifikat EN ISO 9001:2000

Kanton Sarajevo je u aprilu 2006. godine dobio međunarodno priznati certifikat EN ISO 9001:2000 (br. 15 100 63666) za vršenje usluga iz nadležnosti organa uprave i stručnih službi u Kantonu Sarajevo. Uvođenje ovog Standarda pokazuje sposobnost Kantona Sarajevo da odgovori zahtjevima korisnika usluga i povećanja zadovoljstva korisnika.

Certifikat EN ISO 9001:2008

Nakon uspješno provedene recertifikacije (april 2009., 2012. i 2015. godine), Kanton Sarajevo je dobio novi certifikat EN ISO 9001:2008 (br. 15 100 63666).
Ovim je Kanton Sarajevo potvrdio svoju opredijeljenost da razvija i poboljšava sistem upravljanja kvalitetom i postiže što veći stepen zadovoljstva korisnika usluga.

Saradnja sa korisnicima usluga

Korisnicima su na raspolaganju sljedeći vidovi komunikacije:

  • Knjiga utisaka i anketni listići u Šalter sali Kantona Sarajevo i na dislociranim lokacijama;

  • Konkretne primjedbe i prijedlozi se analiziraju i poduzimaju se odgovarajuće aktivnosti od strane nadležnog organa.

Cijenjeni korisnici,
pozivamo Vas da se putem upitnika u Šalter sali, te putem primjedbi i sugestija, uključite u proces održavanja i unapređivanja sistema upravljanja kvalitetom, a samim tim i poboljšanja usluga koje Kanton Sarajevo pruža svojim korisnicima.
Naš cilj je da postignemo zadovoljstvo korisnika naših usluga!