Nadležnosti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom

Uredbom o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo - Prečišćen tekst („Službene novine KS“, 28/06) i Uredbom o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, 15/10), određene su nadležnosti Ureda za kvalitet u članu 2:

Član 2

Ured vrši stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa kvalitetom, koji se odnose na:

a) analizu procesa rada kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i stručnih službi (u daljnjem tekstu: kantonalni organi),

b) izradu potrebne dokumentacije za kvalitet,

c) pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja i drugim odgovarajućim standardima,

d) saradnju i koordinaciju sa konsultantskim i certifikacijskim firmama,

e) kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda,

f) koordinaciju sistema kvaliteta i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima,

g) obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema kvaliteta i drugih odgovarajućih standarda, i

h) ostvarivanje saradnje s nevladinim sektorom, u ime Vlade Kantona Sarajevo i iniciranje donošenja akata za provođenje Sporazuma o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo.

"Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Sporazum o principima saradnje Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora (u prilogu) na sjednici održanoj 20.11.2013. godine, Zaključkom broj: 02-05-29860-13/13."

Predstavnici rukovodstva za kvalitet: 

1.

 

Kabinet predsjedavajućeg

 

Aida Arap

2.

 

Kabinet premijera

 

Lejla Mujkić

3.

 

Ministarstvo pravde i uprave

 

Indira Šulović

4.

 

Ministarstvo saobraćaja

 

Amina Čadro

5.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

 

Almasa Zubović

6.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

 

Belma Adilović

7.

 

Ministarstvo privrede

 

Samir Sofo

8.

 

Ministarstvo finansija

 

Zejna Avdić

9.

 

Ured za zakonodavstvo

 

Adis Bisić

10.

 

Ministarstvo zdravstva

 

Alma Pehlić

11.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

Ljiljana Prelčec

12.

 

Ministarstvo kulture i sporta

 

Dragan Vujmilović

13.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

 

Slavica Gorančić

14.

 

Služba za skupštinske poslove

 

Almira Kulovac - Šetkić

15.

 

Stručna služba Vlade

 

Nihad Kozlić

16.

 

Stručna služba za zajedničke poslove

 

Sedin Kozadra

17.

 

Služba za protokol

 

Nenad Marilović

18.

 

Press služba

 

Mediha Žugić

19.

 

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

 

Hasan Karačić

20.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Edin Zahiragić

 

Prilog: