Ured za kvalitet

Drugi nadzorni audit 2017. godine

U certificiranim organima uprave i stručnim službama Kantona Sarajevo, u periodu od 11. do 14. aprila, uspješno je proveden Drugi nadzorni audit 2017. godine, Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa Standardom ISO 9001.
Na osnovu rezultata ovog audita biće izrađen Izvještaj, kao i Program poboljšanja za 2017. godinu.

Carski kazneni zakonik za Bosanski Vilajet

Carski kazneni zakonik za Bosanski Vilajet iz 1870. godine je vrijedan istorijski dokument koji govori o prisustvu korupcije u ranijim periodima i iskazanoj potrebi da se zakonom reguliše ova pojava. Društvo u kojem danas živimo treba i mora naći organizovaniji i kvalitetniji način da se minimizira ova štetna pojava. Zainteresovani mogu ovaj Zakonik pogledati na sljedećem linku:

 

Edukacija o primjeni Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike Budžeta u Kantonu Sarajevo

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije organizovao je, u saradnji sa Zavodom za statistiku i informatiku, obuku za primjenu Odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 49/16).

Edukacija je održana 15. i 16. marta 2017. godine, u Velikoj sali Opštine Centar, za sve institucije i korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo.

Pripreme za Drugi nadzorni audit 2017. godine

U toku su intenzivne pripreme za provođenje Drugog nadzornog audita Sistema upravljanja kvalitetom, u svim certificiranim organima uprave u službama Kantona Sarajevo. Ovaj audit će biti proveden u aprilu 2017. godine, kao redovna godišnja eksterna kontrola Sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima Standarda EN ISO 9001.

Prezentacija aplikacije / sistema javnih nabavki

Zaključkom broj: 02-05-27128-4.1/15 od 15.10.2015. godine, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019. (broj: 02-05-27128-4.3/15 od 15.10.2015. godine), a  Operativni plan Vlade Kantona Sarajevo,  aktivnost pod rednim brojem 14., ustanovljava obavezu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci za sve budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, kao i za sve institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, odnosno nad čijim radom vrši nadzor, kao i eventualnih naknadnih aneksa ugovora.

Sastanak Tima za interni audit Kantona Sarajevo

Sastanak Tima za interni audit Kantona Sarajevo, kojem su prisustvovali članovi Tima iz svih certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo, održan je 25.10.2016. godine povodom završnih priprema za Interni audit 2016. godine. Na sastanku su članovi Tima razgovarali o proceduri provođenja Internog audita, ciljevima, fokusu audita i analizi radnih procesa, te ostalim bitnim elementima za provođenje audita.

Pripreme za Interni audit 2016. godine

U okviru opsežnih priprema za Interni audit 2016. godine, održan je sastanak Kolegija za kvalitet, 28.09.2016. godine, kojem su prisustvovali predstavnici rukovodstva za kvalitet (sekretari ministarstava i šefovi službi).

Na sastanku je razgovarano o ciljevima predstojećeg Internog audita i posebno je istaknuto da će fokus audita biti na analizi radnih procesa.

Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije i predstavnici NVO: Dogovoreni modaliteti saradnje

Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije, u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019., nastavio je saradnju sa predstavnicima civilnog društva, s posebnim akcentom na saradnju sa NVO koje mogu pružiti podršku za postizanje što boljih rezultata u ovoj oblasti.
Tim povodom, 23.08.2016. godine, predsjednik i članovi Tima održali su sastanak sa predstavnicima Centra za društveno istraživanje “Global ANALITIKA”, iz Sarajeva.