Vlada Kantona Sarajevo

Akti Ureda

Odluke
Odluka - prijevoz - 8/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 9/2019 Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku računara i računarske opreme Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku motornog vozila Preuzmi
Odluka - prijevoz - 10/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 11/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 12/2019 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 1/2020 Preuzmi
Odluka - prijevoz - 2/2020 Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku računara i računarske opreme Preuzmi
Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku namještaja Preuzmi
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Javni poziv putem posebnog režima prema Aneksu 2 Dio B Zakona o javnim nabavkama Preuzmi
Rješenja
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računara i računarske opreme u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku motornog vozila u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku namještaja u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računara i računarske opreme u konkurentskom postupku javne nabavke Preuzmi
Ostalo
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-11362/18 od 05.03.2018. godine Preuzmi
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-24495/18 od 24.07.2018. godine Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-22325/19 od 29.05.2019. godine Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, broj: 20-02-3973/20 od 14.02.2020. godine Preuzmi