Vlada Kantona Sarajevo

Akti Službe za protokol i press Kantona Sarajevo

Ostalo
Uredba o osnivanju Sluzbe za protokol KS Preuzmi, Preuzmi
Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Sluzbi za protokol KS Preuzmi
Interni pravilnik o nabavci roba, vrsenju usluga i ustupanju radova kroz postupak direktnog sporazuma Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Obrazac za podnosenje zahtjeva za pristup informacijama Preuzmi
Indeks registar informacija Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Vodic za pristup informacijama u Sluzbi za protokol KS (2) Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2019. Preuzmi
Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Sluzbi za protokol KS Preuzmi
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Sluzbe za protokol Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima drzavnih sluzbenika i namjestenika Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Ugovor o djelu - Haris Ducic- Preuzmi
Ugovor o djelu - Romanic-Piralic- Preuzmi
Ugovor o djelu - Amela Hubijer-Hatic Preuzmi
Odluke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca putem direktnog sporazuma - BMS Sarajevo- Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca putem direktnog sporazuma - Margo - Istocno Sarajevo- Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca putem direktnog sporazuma - Sofic- Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca putem direktnog sporazuma - Mediator- Preuzmi
Rješenja
Rjesenje o prekovremenim satima za juli- Preuzmi
Rjesenje o prekovremenim satima- Preuzmi