Press služba

Nadležnosti

Press služba vrši stručne poslove iz oblasti informisanja za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo, predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo, premijera Kantona Sarajevo, ministara i drugih rukovodilaca kantonalnih organa, koji se odnose na:

  • ostvarivanje stalne saradnje sa redakcijama dnevne i druge štampe, radija i televizije;
  • organizovanje i vođenje konferencija za štampu;
  • pripremanje informacija i saopćenja za javnost;
  • izdavanje Biltena Kantona Sarajevo;
  • pripremanje foto, filmske i druge dokumentacije kojom se predstavlja Kanton Sarajevo u zemlji i inostranstvu;
  • arhiviranje štampe, prikupljanje, kompjutersku obradu i pohranjivanje podataka neophodnih za izradu informativnih materijala za potrebe domaćih i inostranih novinara;
  • druge poslove iz oblasti informisanja.