Vlada Kantona Sarajevo daje mišljenje da je opravdana izgradnja benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc, na dionicama: Podlugovi – Jošanica i Visoko – Podlugovi

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo saobraćaja
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-21/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 

 

 
Vlada Kantona Sarajevo daje mišljenje da je opravdana izgradnja benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1, na trasi koridora Vc, na dionicama: Podlugovi – Jošanica i Visoko – Podlugovi.

 

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1