Vlada Kantona Sarajevo

VII nastavak 52. radne sjednice Skupštine KS - poziv medijima sa dnevnim redom

Poštovani,

obavještavamo vas da će VII nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo biti održan u  PONEDJELJAK, 06. juna 2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1., sa početkom rada u  11:00 sati.
Materijal za sjednicu dostupan je na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo https://skupstina.ks.gov.ba/.
Preostale tačke Dnevnog reda:
51. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2021. godinu;
52. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu;
53. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2021. godinu;
54. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za   
   2021.godinu;
55. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01-31.12.2021. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2022. godinu;
56. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo u 2021. godini
57. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2021. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
58.  Izvještaj o provedenoj proljetnoj i jesenskoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji u 2021.godini;
59. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2021. godinu;
60. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Zaključak broj: 02-04-14793-31/22 od 07.04.2022. godine o odgađanju primjene “Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” do izrade dodatnih analiza i ekspertiza “Studije” u odnosu na postojeće zakonske okvire koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevo na osnovu koji će se izvršiti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo;
61. Zastupnička pitanja inicijative i odgovori.
        
Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

06.06.2022 - 11:00