Vlada Kantona Sarajevo

Treći nastavak 25. i nova 27. online redovna sjednica Skupštine KS - obavještenje medijima

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da će se sutra (utorak), 28. jula 2020. godine, sa početkom u 09:00 sati održati Treći online nastavak 25. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj će biti razmatrana Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba.

Nakon toga, u 10:00 sati održat će se online 27. redovna radna sjednica Skupštine KS na kojoj će biti razmatran sljedeći

DNEVNI RED: 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori; 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu-hitni postupak;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira;

6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-skraćeni postupak;

8. Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu;

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS;

10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;

11. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija UNSA i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premijeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO – MAHALA LXVIII i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO-MAHALA LXVIII, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan Univerzitet u Sarajevu;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2020. godinu;

13. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01-31.12.2019. godine;

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

16. a Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

16. b Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

16. c Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

16. d Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

16. e Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

16. f Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;

18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u garažnom nizu od četiri bloka-Blok 3, izgrađenom u naselju Stup-Bačićko polje, Općina Ilidža, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Muaz Zuberović);

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Dženana Zametica);

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Faruk Mudželet);

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u ulici Žunovačka bb, Općina Hadžići, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Adi Kalem);

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Mohamed Semrin);

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Irmel Dervišević);

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, Općina Ilidža, koji će Fond KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet)

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;

28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu;

29. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godine;

30. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu;

31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2020. godinu;

33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2018. godinu;

34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2019. godinu;

35. Informacija o poslovanju i radu "Bags Energotehnika" d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu;

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2020. godine

- Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2021 - 2023. godina

Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA.

Prema ustaljenoj praksi, fotografije i saopštenje sa sjednice bit će Vam proslijeđeni na redakcijske mailove iz Službe za protokol i press KS.

S pošovanjem,

Služba za protokol i press KS

28.07.2020 - 09:00