Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije i predstavnici NVO: Dogovoreni modaliteti saradnje

Tim Vlade KS za borbu protiv korupcije, u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019., nastavio je saradnju sa predstavnicima civilnog društva, s posebnim akcentom na saradnju sa NVO koje mogu pružiti podršku za postizanje što boljih rezultata u ovoj oblasti.
Tim povodom, 23.08.2016. godine, predsjednik i članovi Tima održali su sastanak sa predstavnicima Centra za društveno istraživanje “Global ANALITIKA”, iz Sarajeva.
Aktivnosti Centra su, pored ostalog, i aktivnosti vezane za istraživanja javnog mnijenja, a jedna od njihovih programskih aktivnosti je oblast korupcije. Predstavnici ovog Centra iskazali su punu spremnost za saradnju sa ovim Timom, posebno kada je u pitanju istraživanje sa aspekta sociološke pojave korupcije u našem društvu. Tim je pohvalio spremnost ovog Centra za saradnjom i dogovoreno je da Centar ponudi projekat istraživanja na nivou Kantona, po pitanju korupcije.