Vlada Kantona Sarajevo

Tematska sjednica Vlade KS: Prezentiran Antikoruptivni sistem Kantona Sarajevo, njegova sadašnjost i budućnost

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo predstavio je danas Vladi Kantona koncept sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa koje ovaj Ured i Tim za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, uspješno implementiraju u cjelokupnom kantonalnom javnom sektoru.

Četiri su osnovna elementa strateškoga odgovora na izazove koje predstavlja korupcija, i to: sprečavanje, odnosno prevencija i suzbijanje korupcije, razvijanje svijesti o njenoj štetnosti te saradnja sa građanskim društvom i koordinacija aktivnosti.

Primjenjujući ih Ured je postigao niz značajnih rezultata u svom dosadašnjem radu u prevenciji i sprečavanju korupcije. Kao rezultate dosadašnjeg rada Ureda treba istaći uspostavljanje značajnih baze podataka, i to: Registra imenovanih lica Kantona Sarajevo – ONLINE, Bazu podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo – ONLINE, Registra prijava korupcije, Registra rizika, Registra propisa, Registra rizičnih procesa, Bazu podataka o kontakt osobama iz institucija KS, Bazu podataka različitih analiza, Registra udruženja koja su registrovana u KS, Podatke i evidencije koje se odnose na uspostavljanje sistema kvalitete u KS, Evidenciju izvršenih revizija institucija KS, koje je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i postupanja po datim preporukama, a koje će biti sastavni dio softverskog rješenja „Anti-CorrupiKS“, koji je kreirao Ured i kojem će u budućem djelovanju biti posvećena posebna pažnja.

Iz ureda najavljuju kreiranje Registra transfera, poticaja i državne pomoći, Registra finansiranja/sufinansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja građana, iz sredstava Budžeta KS, te praćenje efektivnog utroška tih sredstava, Registara koncesija koje su u nadležnosti KS, Registar imovine kojom raspolaže i koja je u nadležnosti KS i Registar inspekcijskih nadzora nad institucijama.

Uz iskazanu punu podršku dosadašnjem radu Ureda i planovima za dalje djelovanje, Vlada Kantona je naložila Ministarstvu pravde i uprave da Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS pruži svu potrebnu stručnu pomoć na implementaciji antikorupcijskog softvera.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvaliteta dobio je sagalasnost Vlade da dio svojih budžetskih sredstava usmjeri upravo na nabavku i instaliranje spomenutog multimodelarnog softevera, a koji će, kako je istaknuto, dobiti i podršku OSCE -a.