Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom standarda

Seminar o upravljanju rizicima, u skladu sa novom revizijom Standarda BAS ISO 9001:2015, održan je 6. i 7. jula za predstavnike certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo, kao i članove Tima za interni audit.

Uvodni dio seminara odnosio se na pregled osnovnih razlika između nove i stare verzije ISO 9001 (značajne promjene), ocjenu rizika i razmišljanja zasnovana na rizicima kao sastavnom dijelu sistema upravljanja kvalitetom.

Praktični dio seminara odnosio se na analizu radnih procesa u kontekstu upravljanja rizicima, analizi internog i eksternog konteksta organizacije, analizi zainteresovanih strana i njihovih potreba i očekivanja, te identifikaciji i mjerenju rizika procesa.

Predavači su bili stručnjaci certifikacijske kuće TUVadria d.o.o., Sarajevo, a seminaru su prisustvovali predstavnici svih certificiranih ministarstava i službi Kantona Sarajevo (40 polaznika u dvije grupe), izuzev predstavnika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.