Saradnja sa NVO sektorom u 2013. godini

Na kraju svake kalendarske godine izrađuje se dokument Preispitivanje SUQ-a od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koji, pored ostalog, sadrži i pitanje saradnje sa civilnim društvom, odnosno nevladinim organizacijama i fondacijama. Predstavnici svih ministarstava u saradnji sa Uredom za kvalitet izrađuju ovu informaciju, te je tim povodom održan radni sastanak dana 02.12.2013. godine, na kojem su dogovorene naredne aktivnosti i obaveze. Ministarstva Kantona Sarajevo trebaju prilikom objave javnih poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata NVO i fondacijama da primjene DSUQ SM.7.3-02-01 „Smjernice za sadržaj, osnovne elemente i prijavu projekata za finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta KS”. Također, sva ministarstava prilikom raspisivanja ovih javnih poziva potrebno je da u opštim kriterijima traže od NVO i fondacija da prilože izvod iz registra udruženja (ne starije od šest mjeseci). Posebna pažnja skrenuta je predstavnicima ministarstava da moraju vršiti evaluaciju, monitoring i dati ocjenu za projekte koje su finansijski podržali u cijelosti ili djelimično, koji su pozitivni efekti za zajednicu od provedenih projekata. Također, naglašena je obaveza nadzora nad zakonitošću rada udruženja i fondacija, u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH”, broj: 45/02), koju vrši nadležni kantonalni organ uprave – ministarstvo u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost udruženja ili fondacije. Na kraju je zaključeno da je kvalitet saradnje sa NVO sektorom profesionalniji, sadržajniji i kvalitetniji u svim ministarstvima, u odnosu na prethodne godine. Slika 1Slika 1Slika 2Slika 2