Rezultati Recertifikacijskog audita 2012. godine

Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom (SUQ) vrši se svake tri godine, koje provodi akreditacijska kuća u skladu sa zahtjevima Standarda ISO 17021. Po uspješno provedenoj recertifikaciji, dobiva se certifikat koji ima važnost u periodu od tri godine, tokom kojeg se provode nadzorni auditi (najmanje jednom godišnje). U aprilu ove godine navršilo se tri godine od uspješno provedene druge recertifikacije u Kantonu Sarajevo. Nadležna certifikacijska kuća TUVadria d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen Njemačka, izabrana kao najpovoljniji ponuđač, provela je Recertifikacijski audit SUQ-a u aprilu 2012. godine. Početkom jula dobili smo potvrdu o prihvatanju preporuka eksternih auditora da se obnovi certifikat SUQ-a u Kantonu Sarajevo. Dobili smo certifikate za Kanton Sarajevo i 21 organ uprave i službu posebno. U Izvještaju o provedenom auditu data je ocjena da se SUQ u Kantonu Sarajevo efektivno održava, kontinuirano poboljšava, posebno u domenu upravljanja procesima; da je prepoznat visok nivo opredijeljenosti Premijera, ministara, rukovodilaca službi, te njihovih saradnika ka zadovoljstvu korisnika usluga, efektivnoj primjeni sistema, upravljanje procesima i stalnom poboljšanju, što je dokazano kod svih auditiranih organa. Također je data ocjena da se DSUQ efektivno održava i po potrebi poboljšava, da su provedeni sveobuhvatni interni auditi, a na bazi nalaza iz audita pokrenute odgovarajuće preventivne/korektivne akcije.