Realizacija Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-21239-9/12 od 02.07.2012. godine

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-26137-14/12
Sarajevo, 05.10.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 05.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 
  1. Zadužuju se visokoškolske ustanove, fakulteti i akademije čiji je osnivač Kanton Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade dostave sve podatke koji se odnose na statusna prava studenata upisanih na sve godine studija a na koje se odnosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH i realizaciju Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-21239-9/12 od 02.07.2012. godine, kojim je propisano pravo školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo djeci šehida i poginulih boraca, djeci RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja kao redovni i redovni samofinansirajući studenti na visokoškolskim ustanovama.
  2. Uz tačan podatak o broju studenata na koje se odnosi navedni Zakon, sve visokoškolske ustanove iz tačke 1. ovog Zaključka obavezne su dostaviti i iznos sredstava koji je potreban za njihov upis, kao i podatke o broju studenata koji se ponovo upisuju u istu godinu studija.
  3. Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da, prilikom objedinjavanja svih podataka od visokoškolsih ustanova iste usaglasi sa podacima Koordinacije boračkih udruženja Kantona Sarajevo i o istim obavijesti Vladu Kantona Sarajevo.
                                                                                                                         Rok: Odmah

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1