Razmatranje izvještaja komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima koji su na dnevnom redu 19. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Ostalo
Obrađivač: 
Stručna služba Vlade
Saziv: 
2010-2014

 

 

Broj: 02-05-25315-1/12

Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 

Zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo

 

 

 

PREDMET: Stavovi na izvještaje komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima

koji se nalaze na dnevnom redu 19. radne sjednice Skupštine

Kantona Sarajevo

 

 

Na 87. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 18.09.2012. godine, a u funkciji pripreme 19. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su izvještaji komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima koji se nalaze na dnevnom redu navedene sjednice, i to:

1. Komisije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa,

2. Komisije za kulturu i sport,

3. Komisije za obrazovanje i nauku,

4. Komisije za budžet i finansije,

5. Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

6. Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu

okoliša,

7. Zakonodavno-prvne komisije,

8. Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.

 

Nakon razmatranja izvještaja komisija Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo zauzela je sljedeće

S T A V O V E

 

1. Komisija za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 

2. Komisija za kulturu i sport

2.1. Na prijedloge odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača:

a. Javne ustanove “Narodno pozorište Sarajevo” ;

b. Javne ustanvoe “Sarajevska filharmonija”;

c. Javne ustanove “Pozorište mladih"

d. Javne ustanove “Kamerni teatar '55";

e. Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar – SARTR";

f. Javne ustanove “MESS - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo”;

g. Javne ustanove “Muzej Sarajeva”;

h. Javne ustanove “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Sarajevo";

i. Javne ustanove “Historijski arhiv Sarajevo";

j. Javne ustanove “Collegium artisticum Sarajevo";

k. Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva”;

l. Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Sarajevo";

m. Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi

“Sarajevo art";

n. Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”

 

Komisija je obavila jedinstvenu konstruktivnu raspravu na prijedloge odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javnih ustanova iz oblasti kulture, te uz sve primjedbe i sugestije prisutnih predstavnika Javnih ustanova iznesenih u toku rasprave, Komisija je jednoglasno, usvojila sljedeće :

Z a k l j u č k e:

 

 1. Imajući u vidu da Odluka o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/10) ne obuhvata sve djelatnosti kojima se bave Javne ustanove iz oblasti kulture kojima je Kanton Sarajevo osnivač, zaključeno je da se uputi inicijativa za dopunu navedene Odluke, na osnovu prijedloga koje će Javne ustanove dostaviti Ministarstvu kulture i sporta.

 2. Komisija podržava prijedlog Ministarstvo kulture i sporta da u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvrsti stavku u iznosu od 150.000,00 KM za kapitalne projekte - JU Historijski arhiv – adaptacija depo-prostora

 3. Komisija jednoglasno podržava prijedlog Ministarstva kulture i sporta da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godini uvrsti stavka kapitalni grant – hitne intervencije na objektima kulture.

 4. Komisija insistira da se kultura i sport vrate na nivo 2008. godine, kada je u pitanju Budžet Kantona Sarajevo.

 

Stav predlagača:

Zaključci se prihvataju.

O b r a z l o ž e n j e

1. U vezi sa stavom Komisije za kulturu i sport navedenim u tački 1. Izvještaja broj 01-05-24831/12 od 13.09.2012. godine ističemo slijedeće:

Kanton Sarajevo, kao osnivač 14 javnih ustanova iz oblasti kulture, obavezan je da usaglasi djelatnost svih 14 javnih ustanova kulture sa važećom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 47/10), a koja je urađena u skladu sa standardima koji su u primjeni u Evropskoj uniji.

Nazivim i šiframa djelatnosti sadržanim u važećoj Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 na državnom nivou obuhvaćene su sve osnovne djelatnosti javnih ustanova kulture i trenutno ne postoji bilo kakva zabrana i onemogućavanje vršenja njihove djelatnosti.

Ukoliko se nakon usaglašavanja osnivačkih akata javnih ustanova kulture izmijeni Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010, na način da se promjene ili dopune nazivi djelatnosti ili šifre djelatnosti, a po inicijativi javnih ustanova ili drugih predlagača, a za šta je potrebno proći vrlo složenu i dugotrajnu proceduru u zakonodavnim tijelima Bosne i Hercegovine, Ministarstvo kulture i sporta će urgentno pokrenuti novi postupak usaglašavanja osnivačkih akata.

2. Zaključke Komisije za kulturu i sport Skupštine Kantona Sarajevo navedene pod rednim brojevima 2. - 4. bezuvjetno podržavamo.

 

Vlada Kantona Sarajevo vodit će računa da se prilikom kreiranja budžeta za 2013. godinu, a shodno mogućnostima, sredstva na poziciji Ministarstva kulture i sporta vrate na nivo iz 2008. godine.

 

 

3. Komisija za obrazovanje i nauku

 

3.1. Na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak)

 

Nakon sadržajne i konstruktivne rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Komisija je donijela sljedeće zaključke:

 

 • Komisija podržava pokrenutu Inicijativu akademske zajednice za izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju.

Stav predlagača:

Zaključak se prihvata.

 

 • Komisija traži da Vlada Kantona odobri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo upošljavanje lektora.

Stav predlagača:

Zaključak se ne prihvata.

 

O b r a z l o ž e n j e

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nema predviđeno - sistematizovano radno mjesto lektora, a isto je sistematizovano u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo.

 

 1. 3.2. Na Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno)

Komisija je razmatrala Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu i donijela sljedeće zaključke:

- Komisija traži da se finansijski planovi za 2013. godinu upute u skupštinsku proceduru do kraja 2012. godine ili početkom 2013. godine.

- Potrebno je pristupiti izmjenama Kolektivnog ugovora za osnovno i srednje obrazovanje.

- Vlada treba što prije imenovati pregovarački tim, koji će pregovarati sa sindikatom o Kolektivnom ugovoru za visoko obrazovanje.

- Komisija smatra da treba što prije uvesti visoko obrazovanje u trezorsko poslovanje.

- Komisija smatra da treba intenzivirati aktivnosti vezane za integraciju Univerziteta Sarajevo.

- Komisija smatra da Vlada treba u skladu sa zakonskim propisima odobriti finansijska sredstva da bi se ispoštovali Pedagoški standardi.

Stav predlagača:

Zaključci se prihvataju.

O b r a z l o ž e n j e

U vezi sa tačkom 2. alineja prva u kojoj se kaže: „Komisija traži da se finansijski planovi za 2013. godinu upute u skupštinsku proceduru do kraja 2012. godine ili početkom 2013. godine“, napominjemo da se finansijski planovi većine budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih upravo i rade u navedenim rokovima. Naime, planovi navedenih budžetskih korisnika su usvojeni budžeti, a koje budžetski korisnici (osnovne i srednje škole, a od ove godine i predškolska ustanova JU Djeca Sarajeva) rade u proceduri izrade i donošenja budžeta za narednu godinu u skladu sa zakonskim propisima.

Finansijski planovi navedenih korisnika su sastavni dio Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, koji je donijela Skupština Kantona 28.12.2011. godine.

 

Vlada Kantona Sarajevo podržava druge prijedloge Komisije za obrazovanje, nauku i mlade navedene u Izvještaju ove Komisije pod tačkom 2.

 

4. Komisija za budžet i finansije

   1. 4.1. Na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak).

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za budžet i finansije

 

4.2. Na Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za budžet i finansije

 

  1. 4.3. Na Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za budžet i finansije

 

   1. 4.4. Na Prijedlog programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu.

Komisija nije raspravljala o ovoj tački dnevnog reda jer predlagač nije bio prisutan.

 

 1. 4.5. Na Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno).

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za budžet i finansije

 

4.6. Na Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak).

Komisija je, jednoglasno, podržala Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, uz sljedeći Zaključak:

Komisija je upoznata sa ovim Zakonom. Djelokrug ove Komisije su finansije, a u ovom Zakonu je navedeno da nisu potrebna dodatna sredstva. Komisija prihvata donošenje ovog Zakona i predlaže Skupštini da ga usvoji, uz napomenu: Uslov dosljedne primjene trezorskog poslovanja. Nakon toga će se znati pravo stanje finansija, te će se vlastita sredstva moći racionalnije trošiti.

 

Stav predlagača:

Zaključak se prihvata.

 

5. Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju

Sjednica Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju je bila zakazana u ponedjeljak, 17.09.2012.g. u 10,00 sati i ista nije održana. Zamjenik predsjedavajućeg komisije gospodin Nermin Pećanac nije bio u mogućnosti da prisustvuje sjednici, pa je istu otkazao telefonskim putem.

 

6. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

 

7. Zakonodavno-prvna komisija

7.1. Na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o viskom obrazovanju (hitni postupak).

Komisija je stava da Prijedlog zakona ima pravni osnov, ali da nema valjano obrazloženje za hitnost postupka, te sugeriše predlagaču da zakon ide u redovnu proceduru.

Stav predlagača:

Sugestija se ne prihvata.

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Kantona Sarajevo se slaže sa dijelom Izvještaja Zakonodavno-pravne komisije u kojem se kaže da Prijedlog zakona ima pravni osnov, ali se ne slaže sa istim u onom dijelu koji kaže da Prijedlog zakona nema valjano obrazloženje za hitnost postupka, te sugeriše predlagaču da zakon ide u redovnu proceduru iz razloga što je svima poznato da je ovaj Prijedlog zakona prošao redovnu proceduru i da na prethodnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo nije dobio potrebnu većinu prilikom glasanja.

Na inicijativu akademske zajednice, pojedinih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i građana Kantona Sarajevo, Vlada se odlučilo da ponovo uputi Prijedlog zakona u proceduru donošenja po hitnom postupku, jer nedonošenje ovog zakona može izazvati štetne posljedice za društvene interese u Kantonu Sarajevo.

O prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku odlučuje Skupština Kantona Sarajevo kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine prije utvrđivanja dnavnog reda, te smatramo da je ovakav stav Zakonodavno-pravne komisije neutemeljen i preuranjen.

Neke od razloga za hitni postupak navodimo:

 • Ovim zakonom preciznije je uređen postupak akreditacije visokoškolskih ustanova s namjerom da se s tim postupkom otpočne donošenjem ovog zakona kako Univerzitet u Sarajevu ne bi bio uskraćen za dodjelu rješenja o akreditaciji, što ga u odnosu na univerzitete drugih kantona stavlja u niži, degradirani položaj od položaja koji je imao u daljoj i bližoj prošlosti;

 • Univerzitetska zajednica na području Kantona Sarajevo nestrpljivo je očekivala donošenje ovog zakona zbog promjena koje joj olakšavaju rad, te misleći da će isti biti donesen u julu mjesecu već su započeli s nekim aktivnostima u skladu sa Prijedlogom zakona, što je zabilježeno i u dnevnoj štampi;

 • Prijedlogom zakona riješen je dugogodišnji problem izuzetnih slučajeva izbora u više zvanje, jer je bilo nemoguće imenovati komisiju u kojoj bi svi članovi bili iz uže ili srodne naučne, odnosno umjetničke oblasti. Na taj način, eminentni stručnjaci s područja Kantona Sarajevo neće biti uskraćeni za izbor u više zvanje zbog nemogućnosti imenovanja komisije u skladu sa Zakonom;

 • Donošenjem ovog zakona preciziran je položaj teoloških fakulteta čiji su osnivači crkve i vjerske zajednice, a koji su registrirani na području Kantona Sarajevo, da stiču status punopravnih članica Univerziteta u Sarajevu sa svim pravima i obavezama, koja se određuju posebnim ugovorom, a koji zaključuju Vlada Kantona Sarajevo i osnivači teoloških fakulteta, na prijedlog Univerziteta u Sarajevu i teoloških fakulteta;

 • Vrlo bitna novina je da, donošenjem ovog zakona, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu imaju pravo organizirati nastavu I, II i III ciklusa studija u skladu sa zakonom i pod uvjetima utvrđenim ugovorom čime se jača Univerzitet u Sarajevu.

 

7.2. Na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak).

 

Komisija je stava da Prijedlog zakona ima pravni osnov, uz sugestiju predlagaču da preispita da li je izmjenama ovog zakona neophodno izdvajati nova finansijska sredstva. Ukoliko su potrebna nova finansijska sredstva komisija sugeriše da se ide sa donošenjem zakona u redovnoj proceduri.

Stav predlagača:

Sugestija se ne prihvata.

 

O b r a z l o ž e n j e

Sugestija predlagaču da preispita da li je izmjenama ovog zakona neophodno izdvajati nova finansija sredstva, uz sugestiju da se ide sa zakonom u redovnoj proceduri, ne može se prihvatiti, s obzirom na to da je radno mjesto kantonalnog geološkog inspektora već popunjeno reorganizovanjem postojećih uposlenika za koje su obezbjeđena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu, a Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost da se u 2012. godini izvrši popuna radnog mjesta kantonalnog rudarskog inspektora. Pokrenuta procedura za popunu ovog radnog mjesta putem Agencije za državnu službu FBiH bit će okončana tokom novembra 2012. godine, pa se očekuje da bi novi uposlenik počeo sa radom od 01.12.2012. godine, a potrebna sredstva iznose 2.673,00 KM (uključuje bruto plaću, topli obrok, kartu za prevoz i doprinose poslodavca za jedan mjesec).

Smatramo da nije potrebno zakon razmatrati u redovnoj proceduri, niti ga stavljati na javnu raspravu jer je uspostavljnje rudarske inspekcije zakonska obaveza Kantona Sarajevo koja se mora izvršiti.

 

7.3. Na Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

 

7.4. Na Nacrt zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

 

7.5. Na Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

 

7.6. Na Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

 

7.7. Na Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno pravne komisije.

 

7.8. Na Prijedlog programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu.

Stav predlagača:

Prihvata se Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije.

 

7.9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o razvoju i regionalnoj saradnji između Kantona Sarajevo i Savezne pokrajine Koruška (Republika Austrija).

Komisija je stava da prijedlog odluke ima pravni osnov, ali sugeriše da se stav 2. dopuni slijedećim tekstom:

Ovlašćuje se premijer Kantona Sarajevo, Fikret Musić, da u ime Kantona Sarajevo potpiše sporazum.

Stav predlagača:

Sugestija se prihvata.

 

7.10. Na Prijedloge odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača:

a) Javne ustanove „Narodno pozorište Sarajevo“

b) Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“.

c) Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo;

d) Javne ustanove „Kamerni teatar 55“ Sarajevo;

e) Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar – SARTR“.

f) Javne ustanove „MESS -Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo";

g) Javne ustanove „Muzej Sarajeva“;

h) Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“;

i) Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“;

j) Javne ustanove „Collegium artisticum“ Sarajevo;

k) Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“;

l) Javne ustanove „Bosanski kulturni centar“ Sarajevo;

m) Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi „Sarajevo art“;

n) Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“.

 

Komisija je stava da prijedlozi odluka imaju pravni osnov, ali sugeriše predlagaču da još jednom sa svim Javnim ustanovama usaglasi šifre djelatnosti.

Stav predlagača:

Sugestija se prihvata.

 

7.11. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno);

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo je stava da zbirni izvještaj nema pravni osnov, te sugeriše predlagaču da ubuduče kroz programe rada predvidi mogućnost pojedinačnih izvještaja ili da materijali budu informativnog karaktera.

Stav predlagača:

Sugestija se prihvata.

O b r a z l o ž e n j e

U vezi sa tačkom 11. Izvještaja Zakonodavno-pravne komisije u kome se navodi da je ova komisija stava da Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2013. godinu (zbirno) nema pravni osnov, te sugeriše predlagaču da ubuduće kroz program rada predvidi mogućnost pojedinačnih izvještaja ili da materijali budu informativnog karaktera, Vlada Kantona Sarajevo daje slijedeće izjašnjenje:

- Članom 27. alineja 13. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) je propisano da upravni odbor podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju;

- U nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade su sljedeće ustanove koje se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo: predškolska ustanova JU Djeca Sarajeva, 68 osnovnih škola, 35 srednjih škola, 24 visokoškolske ustanove i 6 ustanova nauke, dakle 134 ustanove. Sve ustanove, izuzev visokoškolskih ustanova i ustanova nauke, su u Trezoru i poslovanje obavljaju preko Jedinstvenog računa Trezora;

- Finansijski izvještaj se podnosi nakon što Vlada, a kasnije i Skupština Kantona Sarajevo, usvoje godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona koji podnosi Ministarstvo finansija;

- Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno je da se finanisijski izvještaj o poslovanju ustanova iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade podnosi zbirno.

 

8. Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.

Sjednica Komisije za privredu, finansijsku i ekonomsku politiku zakazana za ponedjeljak, 17.09.2012.g. u 13,00 sati, nije održana zbog nedostatka kvoruma.

 

 

 

 

Vlada Kantona Sarajevo podnosi sljedeće amandmane:

 

AMANDMAN I

Amandman na član 1. Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajeva" glasi:

 

"U članu 1. Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajeva", iza tačke koja glasi:

"91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce", dodaju se nove tačke koje glase:

 

"90.03 Umjetničko stvaralaštvo"

"95.24 Popravak namještaja i pokućstva."

 

O b r a z l o ž e nj e

Sjednici Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 17.09.2012. godine prisustvovala je direktorica Javne ustanove Muzej Sarajeva, te je dala inicijativu da se djelatnost Javne ustanove Muzej Sarajeva dopuni, kako bi obuhvatila sve bitne djelatnosti koje Javna ustanova u svom radu izvršava.

 

S obzirom na to da se radi o jednostavnijoj dopuni čija priprema ne iziskuje puno vremena, Ministarstvo kulture i sporta je uvažilo inicijativu i prihvatilo da se pripremi Prijedlog amandmana koji glasi:

 

"90.03 Umjetničko stvaralaštvo"

Ovaj razred uključuje:

- Restauriranje umjetničkih djela i predmeta muzejskih zbirki,

"95.24 Popravak namještaja i pokućstva"

Ovaj razred uključuje :

 • ponovno tapaciranje, popravak i restauriranje namještaja i pokućstva, uključujući kancelarijski namještaj.

 

U svojoj Inicijativi direktorica Javne ustanove "Muzej Sarajeva" je istakla da Muzej Sarajeva obavlja restauraciju pojedinih muzejskih predmeta kao sastavnih djelova zbirki u posjedu Javne ustanove Muzej Sarajeva.

 

Prilog: Izvod iz Odluke o klasifikaciji djelatnosti.

 

AMANDMAN II

Amandman na član 1. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART", glasi:

 

"U članu 1. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "Sarajevo art", iza tačke koja glasi:

"90.04 Rad umjetničkih objekata",

dodaju se nove tačke koje glase:

"58.11 Izdavanje knjiga",

"58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija",

"58.19 Ostala izdavačka djelatnost",

"59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa"

"74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n",

"79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima".

 

U članu 1., dodaje se stav 2. koji glasi:

"Sarajevo art" vrši i

- pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti."

 

O b r a z l o ž e nj e

Sjednici Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 17.09.2012. godine prisustvovao je direktor Javne ustanove "Sarajevo art", te je dao inicijativu da se djelatnost Javne ustanove "Sarajevo art" dopuni, kako bi obuhvatila sve bitne djelatnosti koje Javna ustanova u svom radu izvršava.

 

S obzirom da se radi o jednostavnijoj dopuni za čiju pripremu nije potrebno duže vrijeme, Ministarstvo kulture i sporta je uvažilo inicijativu i prihvatilo sve prijedloge iz inicijative koje su se striktno odnosile na član 5. osnivačkog akta, kojim se uređuju šifre djelatnosti javne ustanove, na način da je pripremljen Prijedlog amandmana koji glasi:

 

"58.11 Izdavanje knjiga",

Ovaj razred uključuje djelatnost izdavanja knjiga u štampanom, elektronskom (CD, elektronska prikazivanja itd.) ili audioobliku ili na internetu.

Ovaj razred uključuje:

- izdavanje knjiga, brošura, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija,

- izdavanje atlasa, geografskih karata i grafikona,

- izdavanje zvučnih (audio) knjiga

- izdavanje enciklopedija itd. na CD ROM-

"58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija",

Ovaj razred uključuje djelatnosti izdavanja časopisa i ostalih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta sedmično. Mogu se izdavati u štampanom ili elektroničkom obliku, uključujući i na internetu. Ovaj razred također, uključuje izdavanje rasporeda radijskog i televizijskog programa.

"58.19 Ostala izdavačka djelatnost"

Ovaj razred uključuje: izdavanje (uključujući na internetu):

 • kataloga

 • fotografija, gravura i razglednica

 • čestitki

 • formulara

 • postera, reprodukcija umjetničkih djela

 • promotivnog materijala

 • ostalih publikacija

 • objavljivanje statističkih podataka i ostalih informacija na internetu.

"59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa"

Ovaj razred uključuje djelatnosti snimanja originalnih zvučnih zapisa (master-kopija), kao što su vrpce ili CD-i, izdavanje, promociju i distribuciju zvučnih zapisa trgovcima na veliko, trgovcima na malo ili direktno građanstvu. Te djelatnosti mogu i ne moraju biti u vezi sa snimanjem originalnih zapisa u istoj jedinici. Ako nisu jedinica koja obavlja te djelatnosti, mora steći prava za umnožavanje i distribuciju originalnih zapisa.

Ovaj razred, također, uključuje djelatnost snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugdje, uključujući snimanje na vrpcu (tj. ne uživo) radioprograma.

Ovaj razred, također, uključuje djelatnosti izdavanja muzičkih zapisa, tj. djelatnosti stjecanja i registriranja autorskih prava za muzičke kompozicije, promociju, davanje odobrenja i upotrebu tih kompozicija za snimanje, na radiju i televiziji, u filmovima, izvođenjima uživo, u štampi ili drugim medijima. Jedinice koje obavljaju ove djelatnosti mogu posjedovati autorska prava ili nastupaju kao zastupnici za autorska prava na zvučne i muzičke zapise u ime vlasnika autorskih prava. Ovdje je uključeno izdavanje muzičkih zapisa i muzikalija.

"74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n",

Ovaj razred, također, uključuje:

- djelatnost agenata i agencija koje zastupaju osobe radi dobivanja angažmana u filmskim, pozorišnim ili drugim predstavama ili u sportu te plasiraju knjige, igrokaze, umjetnička djela, fotografije itd. izdavačima, rediteljima itd.

«79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima».

Ovaj razred uključuje:

- ostale rezervacijske usluge u vezi s putovanjima:

rezervacije prijevoza, hotela, restorana, iznajmljivanje vozila, zabavu i sport itd;

- usluge u vezi s izdavanjem stanova (apartmana) za korištenje u određenom razdoblju tokom

godine ("time sharing");

- djelatnosti prodaje karata za pozorišne predstave, sportske i ostale zabavne događaje;

- usluge pružanja pomoći turistima:

- davanje turističkih informacija posjetiocima;

- djelatnost turističkih vodiča;

- djelatnost turističke promocije.

 

U članu 1., dodaje se stav 2. koji glasi:

"Sarajevo art" vrši i

- pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti.»

 

Prilog: Izvod iz Odluke o klasifikaciji djelatnosti.

 

 

AMANDMAN III

Amandman na član 1. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju

Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović".

 

"U članu 1. Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović", iza tačke koja glasi:

"91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce", dodaju se nove tačke koje glase:

 

"90.03 Umjetničko stvaralaštvo"

"95.24 Popravak namještaja i pokućstva."

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Sjednici Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 17.09.2012. godine prisustvovao je predstavnik Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović", te je dao inicijativu da se djelatnost Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" dopuni, kako bi obuhvatila sve bitne djelatnosti koje Javna ustanova u svom radu izvršava.

 

S obzirom na to da se radi o jednostavnijoj dopuni čija priprema ne iziskuje puno vremena, Ministarstvo kulture i sporta je uvažilo inicijativu i prihvatilo da se pripremi Prijedlog amandmana koji glasi:

 

"90.03 Umjetničko stvaralaštvo"

Ovaj razred uključuje:

- Restauriranje umjetničkih djela i predmeta muzejskih zbirki.

"95.24 Popravak namještaja i pokućstva"

Ovaj razred uključuje:

 • ponovno tapaciranje, popravak i restauriranje namještaja i pokućstva, uključujući kancelarijski namještaj.

 

U svojoj inicijativi predstavnik Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" je istakao da djelatnost ovog Muzeja treba biti na identičan način dopunjena kao i djelatnost Muzeja Sarajeva, jer i ovaj Muzej obavlja restauraciju pojedinih muzejskih predmeta kao sastavnih djelova zbirki u posjedu Javne ustanove.

 

Prilog: Izvod iz Odluke o klasifikaciji djelatnosti.

 

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1