Vlada Kantona Sarajevo

Vlada

PROPISI

Kanton Sarajevo

Vlada

 • Zakon o Vladi Kantona Sarajevo
 • Poslovnik Vlade Kantona Sarajevo
 • Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija
 • Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo

Plaće i naknade

 • Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo

Stručne službe

 • Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo
 • Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo
 • Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove
 • Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
 • Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo
 • Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo
 • Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo
 • Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo
 • Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo