Pojedinačni akti službi

Odluke
Odluka o službenom putovanju Preuzmi
Odluka - regres za 2019. godinu Preuzmi
Odluka o isplati regresa uposlenim u Press službi KS Preuzmi
Odluka o sluzbenom putovanju Preuzmi
Odluka - kuponi - juli 2019 Preuzmi
Odluka o odobravanju novčanih sredstava - Udruzenje Pokret Majke enklave Srebrenica i Zepa Preuzmi
Odluka o odobrenju novcanih sredstava - ugostiteljske usluge Preuzmi
Ostalo
Uredba o obrazovanju SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namjerštenika SSZP KS Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji SSZP KS Preuzmi
Uredba o osnivanju Sluzbe za protokol KS Preuzmi, Preuzmi
Pravilnik o placama i naknadama drzavnih sluzbenika i namjestenika u Sluzbi za protokol KS Preuzmi
Interni pravilnik o nabavci roba, vrsenju usluga i ustupanju radova kroz postupak direktnog sporazuma Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Obrazac za podnosenje zahtjeva za pristup informacijama Preuzmi
Indeks registar informacija Sluzbe za protokol KS Preuzmi
Vodic za pristup informacijama u Sluzbi za protokol KS (2) Preuzmi
Odluka za prevoz-juli 2019. Preuzmi
Rješenja
Rješenja za prekovremene sate- MAJ 2019 Preuzmi