Program rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca koji je izradio Radni tim za izradu Programa rekonstrukcije i restauracije Spomen parka Vraca, imenovan Rješenjem Ministarstva kulture i sporta, broj: 12-02-40-21515/12 od 04.07.2012. godine

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo kulture i sporta
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-7/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 - Prečišćen tekst ), a u vezi čl. 4., 8. i 45. Zakona o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 02/00 i 37/08), Vlada Kantona Sarajevo na 93. sjednici, održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K L J U Č A K

 
  1. Usvaja se Program rekonstrukcije i restauracije Spomen-parka “Vraca” koji je izradio Radni tim za izradu Programa rekonstrukcije i restauracije Spomen-parka “Vraca”, imenovan Rješenjem Ministarstva kulture i sporta, broj:12-02-40-21515/12 od 04.07.2012. godine.

 
  1. Zadužuju se Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo privrede da u budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planiraju sredstva u skladu sa tačkom 1. ovog Zaključka.
  2. Zadužuju se Ministartvo kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u saradnji sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u naredna dva mjeseca iznađu rješenje za obezbjeđivanje i uspostavljanje fizičke čuvarske službe u neprekidnom trajanju od 24 sata dnevno, radi onemogućavanja dalje devastacije Spomen-parka “Vraca”.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1