Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevu u 2012. godini

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Ostalo
Obrađivač: 
Ministarstvo za rad socijalu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-4/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K
  1. Utvrđuje se Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju, koji je utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-1720-5/12 od 02.02.2012. godine.
  2. Programom mjera iz tačke l. ovog Zaključka izdvajaju se novčana sredstva u iznosu od 546.279,00 KM i to:
    520.266,00 KM za realizaciju nove mjere - „Program finansiranja zapošljavanja 300" i
    26.013,00 KM u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2012. godini, shodno članu 59. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH”, broj: 09/10).
  3. Za realizaciju mjera predviđenih Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. godini i Programom o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2012. izdvojit će se ukupna sredstva u iznosu od 2.289.079,00 KM .
  4. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - Sarajevo, koja će o provođenju istog redovno izvještavati Vladu i Skupštinu Kantona.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1