Prijedog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede za popunu upražnjenog radnog mjesta u Upravi za šumarstvo – načelnik Odjeljenja za područja općina Ilidža i Hadžići

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-13/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Daje se saglasnost Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, da izvrši popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu privrede putem Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede, i to:
    U Upravi za šumarstvo
    - Načelnik Odjeljenja za područje općina Ilidža i Hadžići 1 izvršilac.
  2. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo privrede.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1