Prijedlog zaključkao odobravanju sredstava koja imaju posebnu namjenu – namjenska sredstva

89. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

05.10.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-26137-3/12

Sarajevo, 04.10.2012. godine

 
 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 89. sjednici održanoj 04.10.2012. godine, donijela je sljedeći

 
 
Z A K LJ U Č A K

 
  1. Sredstva koja imaju posebnu namjenu – namjenska sredstva (račun Kantona Sarajevo sredstva za zaštitu i spašavanje u iznosu od 1.200.000,00 KM i račun Kantona Sarajevo Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za šumarstvo u iznosu od 500.000,00 KM), a koja nisu angažirana, mogu se, u cilju prevazilaženja situacije u kojoj nedostaju sredstva iz tekućeg priliva za isplatu plaća, koristiti za isplatu plaća, s tim da se ista moraju vratiti na račun u roku od 10 dana od dana korištenja.
  2. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija .
  3. Ovaj Zaključak primjenjivat će se od dana donošenja.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1