Prijedlog zaključkao davanju saglasnosti za utvrđivanje visine naknade za rad članova Savjeta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015.godine

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-12/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 18.09.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Daje se saglasnost Ministru prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na prijedlog visina naknade za rad članova Savjeta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine, i to predsjedniku iznos od 300,00 KM, a ostalim članovima Savjeta iznos od 250,00 KM, te da se ista isplaćuje mjesečno, s tim da je u tom mjesecu održana minimalno jedna sjednica kojoj je član prisustvovao.
  2. Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu iz člana 1. ovog Zaključka od 01.09.2012. godine do okončanja poslova povjerenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-23477-5/12 od 16.08.2012. godine.
  3. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za 2012. godinu – pozicija “Prostorno-planska dokumentacija”.
  4. Obavezuje se Savjet da najmanje jednom u toku kalendarske godine izvijesti Vladu Kantona Sarajevo o svom radu.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1