Prijedlog zaključka o zadužuju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo dostavi inoviranu Informaciju o komukacijskom sistemu (inetrnom i eksternom) organa uprave i stručnih službi Kantona Sarajevo

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Zavod za informatiku i statistiku
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-14.2/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 18.09.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
Zadužuje se Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo dostavi inoviranu Informaciju o komukacijskom sistemu (inetrnom i eksternom) organa uprave i stručnih službi Kantona Sarajevo, sa svim neophodnim pokazateljima koju je Vlada Kantona Sarajevo razmatrala na 61. sjednici održanoj 22.03.2012. godine.

 

 

 
ROK: Odmah.

 

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1