Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-9/12
Sarajevo, 20.09.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 20.09.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Daje se saglasnost Ministru privrede Kantona Sarajevo da izvrši popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu privrede, u skladu sa odredbama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva, i to:

 
- U Sektoru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove
Viši referent – tehnički sekretar 1 (jedan) izvršilac.

 
  1. Zadužuju se Ministarstvo privrede i Ministarstvo stambene politike da izvrše preraspodjelu raspoloživog kadra kako bi se popunilo upražnjeno radno mjesto iz tačke 1. ovog Zaključka.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1