Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zakupu prostora sa pripadajućim objektima sa "BIHAMK" U.G. sa obrazloženjem

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-7/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 18.09.2012. godine, donijela je sljedeći

 
Z A K LJ U Č A K
o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zakupu prostora sa pripadajućim
objektima sa „BIHAMK“ U.G.
I
Daje se saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da sa „BIHAMK“ U.G. sa sjedištem u ul. Skenderija broj 23, zaključi Ugovor o zakupu prostora sa pripadajućim objektima ukupne površine 58.000 m², od koje površine je 8.000 m² asfaltirane podloge, čvsrti objekat površine cca 30 m2 sa neophodnom infrastrukturom, a koji će se koristiti u svrhu odlaganja deponovanih motornih vozila i isti se nalazi na adresi u ul. Poligonska broj 15, općina Ilidža.
II
Ugovor o zakupu prostora iz tačke I ovog Zaključka će se zaključiti na period od 12.01.2012. godine do 12.01.2013. godine, u skladu sa finansijskom ponudom „BIHAMK“-a, broj: 03-3-560/12 od 22.06.2012. godine kojom je utvrđena cijena mjesečnog zakupa u visini od 5.000,00 KM bez PDV-a, plus režijski troškovi.
III
Za realizaciju finansijskih potreba koje će se pojaviti povodom navedenog zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.
IV
Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1