Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JU “ Djeca Sarajeva” za prijem zaposlenika u radni odnos

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-11/12
Sarajevo, 20.09.2012. godine

 
Na osnovu čl. 24. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj:19/03) i čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/03-Prečišćen tekst), Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na 87. sjednici održanoj 20.09.2012. godine, slijedeći

 
Z A K LJ U Č A K

 
  1. Daje se saglasnost JU „Djeca Sarajeva“ za prijem u radni odnos 19 zaposlenika na radna mjesta: psiholog – 1 izvršilac, odgajatelj - 10 izvršilaca, spremačica - 8 izvršilaca.

 
  1. Sredstva za finansiranje radnih mjesta iz tačke 1. ovog Zaključka obezbijedit će se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu preraspodjelom sa pozicije Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, razdio 21, glava 06, potrošačka jedinica 0001- JU „Djeca Sarajeva“.

 
  1. JU „Djeca Sarajeva“ obavezna je da prijem zaposlenika u radni odnos izvrši u skladu sa zakonskim propisima, te da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo finansija obavijesti o datumu zasnivanja radnog odnosa i dostavi druge odgovarajuće podatke potrebne za obračun sredstava.

 
  1. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo finansija.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1