Prijedlog zaključka kojim se odobrava Internacionalnom teatarskom festivalu - MESS

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-8/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 18.09.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
  1. Odobrava se Internacionalnom teatarskom festivalu MESS korištenje parking prostora "Bosna" u ulici Kulovića, ispred Pozorišta mladih, u periodu od 28.09. do 08.10.2012. godine od 00 do 24 sata, a za potrebe održavanja Internacionalnog teatarskog festivala MESS 2012.

 
  1. Korištenje parking prostora iz tačke 1. ovog Zaključka odobrava se bez naknade.

 
  1. Za realizaciju ovoga Zaključka zadužuju se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1