Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-22.1/12

Sarajevo, 12.11.2012. godine

 

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09 i 22/11), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 12.11.2012. godine, donijela je sljedeći

 

 
Z A K LJ U Č A K

 
Daje se saglasnost za razrješenje predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, i to:
1. Aziz Fazlić, predsjednik Skupštine,
2. Nusret Bajrović, član Skupštine,
3. Adnan Proha, član Skupštine,
4. Fikret Jakupović, član Skupštine,
5. Sanda Dupovac, član Skupštine.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1