Prijedlog zaključka i odluke o davanju saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo privrede
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-23.1/12
Sarajevo, 12.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečišćeni tekst) i člana 10. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/09 i 22/11), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 12.11.2012.. godine, donijela je sljedeći

 

 

 
Z A K LJ U Č A K

 

 
Daje se saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, i to:
1. Fikret Jakupović, dipl. ing. šumarstva, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine,
2. Sanda Dupovac, dipl, ecc, vršilac dužnosti člana Skupštine,
3. Amir Joldo, dipl. ecc, vršilac dužnosti člana Skupštine,
4. Dženana Muharemović, dipl. ecc, vršilac dužnosti člana Skupštine,
5. Džemil Slamnik, dipl. ecc, vršilac dužnosti člana Skupštine.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1