Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o priznavanju prava na topli obrok

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Ostalo
Obrađivač: 
Ministarstvo za rad socijalu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-2/12
Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03 - Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 163. stav 1. alineja 24. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 08/03, 02/06, 21/06, 14/09 i 26/12), Vlada Kantona Sarajevo na 93. sjednici, održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 
U R E D B U
O IZMJENI UREDBE O PRIZNAVANJU PRAVA NA TOPLI OBROK
U JAVNIM KUHINJAMA KANTONA SARAJEVO

 

 
Član 1.
U Uredbi o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/06) u članu 12. u stavu 4. tačka a) mijenja se i glasi:

 
„a) Troškove hljeba za javne kuhinje iz člana 10. ove uredbe snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i uplaćuje direktno isporučiocu odabranom po provedenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora za isporuku hljeba za potrebe javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo.“
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, a primijenjivat će se od 10.09.2012. godine.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1