Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora i Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjendika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-8.10/12
Sarajevo, 08.11.2012. godin

 
Na osnovu čl. 22 i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br.: 6/92, 8/93, 13/94), člana 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-27385-11/12 od 25.10.2012. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 
R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
JAVNE USTANOVE UNIVERZITET U SARAJEVU

 
I
Za člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu, do okončanja procedure Javnog oglasa, a najviše dva mjeseca, imenuje se Armin Škrbo.

 
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1