Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Zaključak
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-9.11/12
Sarajevo, 08.11.2012. godine
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 34. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br.: 6/92, 8/93, 13/94) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-29733-13/11 od 22.11.2011. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je
R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA U SARAJEVU

 
I
Amir Ličina razrješava se dužnosti člana Nadzornog odbora Javne ustanove Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu, jer je naknadno utvrđeno da imenovani nije zaposlenik Javne ustanove Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu.

 
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1