Prijedlog rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora pojedninih visokoškolskih ustanova i Naučno istraživačkog instituta za koje se naknadno utvrdilo da nisu mogli biti imenovani donesenim rješenjima i prijedlozima rješenja o imenovanju čl

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-9.5/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br.: 6/92, 8/93, 13/94) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-29733-13/11 od 22.11.2011. godine, Vlada Kantona Sarajevo donijela, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 

 
R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
JAVNE USTANOVE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U SARAJEVU

 

 
I
Za člana Upravnog odbora Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, imenuje se Ahmed Smajić.
II
Mandat člana Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja traje do isteka mandata Upravnog odbora.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1