Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora – komadanta Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo

87. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godina

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

20.09.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-25315-5/12
Sarajevo, 18.09.2012. godine

 

 
Na osnovu člana 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 – Prečiščeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 18.09.2012.. godine, donijela je

 

 
R J E Š E NJ E

 
o imenovanju vršioca dužnosti direktora - komandanta Profesionalne vatrogasne
brigada Kantona Sarajevo

 

 
I
Imenuje se Ismet Tucak, dipl. Ing. mašinstva, za vršioca dužnosti direktora – komandanta Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo do donošenja usklađenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, a najduže na period od tri mjeseca.

 
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom prestanka važenja Rješenja, broj: 02-05-7100-42/12 od 22.03.2012. godine.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1