Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. člana Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo zdravstva
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-11/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), kao i člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 
R J E Š E N J E
o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora
Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

 
I
Imenuje se prim. dr. Rada Rakić, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, iz reda zdravstvenih radnika Zavoda.
II
Imenovanje iz tačke I ovog rješenja vrši se na period do dva (2) mjeseca.

 
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1