Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanja upražnjenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

86. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" width="643">
<tbody>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><span lang="HR">Bosna i Hercegovina</span><br />
<span lang="HR">Federacija Bosne i Hercegovine</span></p>
</td>
<td align="center" rowspan="2" style="width: 60.1pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="middle" width="70">
<p align="center" class="MsoHeader" style="text-align: center;"><span class="inline inline-center"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="95" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/!GrbKantona.th... width="75" /></span></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><span lang="HR">Bosnia and Herzegovina</span><br />
<span lang="HR">Federation of Bosnia and Herzegovina</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="HR"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>KANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Vlada</span></b></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><b style=""><span lang="HR">CANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Government</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

12.09.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Saziv: 
2010-2014

<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><font color="#000000">Broj: 02-05-24907-6</font><font color="#000000"><b>/</b></font><font color="#000000">12 </font></div>
<div align="justify"><font color="#000000">Sarajevo, 12.09.2012. godine</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify">Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (&bdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&ldquo;, broj: 24/03 &ndash; Preči&scaron;ćeni tekst) i tačke IX Odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora univerziteta, visoko&scaron;kolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo, čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo (&bdquo;Službene novine Kantona Sarajevo&ldquo;, br. 25/04 i 23/05), Vlada Kantona Sarajevo na <b>86. </b>sjednici održanoj <b>12.09.2012.</b> godine, donijela je</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><font size="4"><b>R J E &Scaron; E N J E</b></font></div>
<div align="center"><b>o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanja upražnjenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visoko&scaron;kolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo</b></div>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">I</div>
<div align="justify">U Komisiju za imenovanja upražnjenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visoko&scaron;kolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo(u daljem tekstu: Komisija), imenuju se:</div>
<ol>
<ol>
<li>
<div>1. Seada Mulaomerović, predsjednik</div>
</li>
<li>
<div>2. Ljiljana Prelčec, član</div>
</li>
<li>
<div>3. Sanela Hercegovac, član</div>
</li>
<li>
<div>4. Marko Grujičić, član</div>
<ol>
<li>
<div>5. Mirsad Priganica, član</div>
</li>
</ol>
</li>
<li>
<div>6. Adisa Hota, tehnički sekretar.</div>
</li>
</ol>
</ol>
<div align="center">II</div>
<div align="justify">Zadatak Komisije je da, u skladu sa odredbama Odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta, visoko&scaron;kolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne ustanove &quot;Studentski centar&quot; Sarajevo, čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona (&quot;Službene novine Kantona Sarajevo&quot;, br. 25/04 i 23/05)), pregleda sve prijave koje pristignu u propisanom roku navedenom u javnom oglasu za imenovanja upražnjenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visoko&scaron;kolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vr&scaron;i Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Javni oglas), koji će biti objavljen u najtiražnijem dnevnom listu i u &quot;Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine&quot; i provede postupak predviđen za imenovanja u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (&quot;Službene novine Federacije BiH&quot;, broj: 34/03).</div>
<div align="center">III</div>
<div align="justify">Komisija će zadatak iz prethodne tačke ovog rje&scaron;enja, obaviti u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog oglasa.</div>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center">IV</div>
<div align="justify">Način plaćanja rada Komisije utvrdit će se posebnim rje&scaron;enjem Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.</div>
<div align="center">V</div>
<div align="justify">Ovo rje&scaron;enje stupa na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo;Službenim novinama Kantona Sarajevo&ldquo;.</div>
<div><br />
&nbsp;</div>

PREMIJER

Fikret Musić

<hr />
<p><!--[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
w\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;" width="643">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="163">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="60" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image001_0.thu... width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 248pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="331">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">web: </span></b> <span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">http://</span><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.ks.gov.ba/" style="color: blue; text-decoration: underline;">vlada.ks.gov.ba</a></span><br />
<b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">e-mail: </span></b><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"> <a href="mailto:ssv@ssv.ks.gov.ba" style="color: blue; text-decoration: underline;"> ssv@ssv.ks.gov.ba</a></span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;Fax: + 387 (0) 33 562-211</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Sarajevo, Reisa Džemaludina Čau&scaron;evića 1</span></p>
</td>
<td align="center" style="width: 111pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="149">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-preview " height="90" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image002.gif" width="90" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>