Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Saziv: 
2010-2014

Broj: 02-05-28240-18/12

Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 - Prećišćeni tekst), člana 12. tačka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), tačke III Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/04), Vlada Kantona Sarajevo na 93. sjednici održanoj 08.11.2012. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju na poziciju predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata *„IKRE“

 
I
Za predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“, imenuje se:
1. Nedžad Suljić.
II
Mandat predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ traje 4 (četiri) godine, računajući od dana imenovanja.

 
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegvone” i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“

 

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1