Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova

93. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Vlada

CANTON SARAJEVO
Government

 

12.11.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo zdravstva
Saziv: 
2010-2014

 

Broj: 02-05-28240-10/12
Sarajevo, 08.11.2012. godine

 
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 12/03 i 34/03), kao i tačke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/12), Vlada Kantona Sarajevo na 93. sjednici, održanoj 08.11.2012. godine, donijela je

 
R J E Š E N J E
o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

 
I
U Komisiju za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ (u daljem tekstu: Komisija) imenuju se:
  1. Alma Pehlić, dipl. pravnik - predsjednik
  2. Dr Erol Šarac - član
  3. Dr Vildana Zelihić - član
  4. Alen Katović, dipl. pravnik - član
  5. Dr Alma Kadić – član.

 
II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je, da u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/12), po zatvaranju javnog oglasa pregleda sve prijave koje su pristigle u propisanom roku navedenom u javnom oglasu, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, obavi intervju sa kandidatima i predloži Ministru zdravstva Kantona Sarajevo rang-listu sa najboljim kandidatima, na daljnje postupanje.

 
III
Komisija će na osnovu kriterija za imenovanje, sastaviti listu kandidata sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i istu dostaviti Ministru zdravstva Kantona Sarajevo.
IV
Za tehničkog sekretara koji će obavljati administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije, kao i druge poslove po zahtjevu predsjednika i članova Komisije, imenuje se Enis Rašidović.
V
Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/09 – Prečišćeni tekst i 19/12). Članovi Komisije će poslove i radne zadatke obavljati poslije radnog vremena.

 
VI
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREMIJER

Fikret Musić


web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
 Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1