Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, pogunulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE”

86. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" width="643">
<tbody>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><span lang="HR">Bosna i Hercegovina</span><br />
<span lang="HR">Federacija Bosne i Hercegovine</span></p>
</td>
<td align="center" rowspan="2" style="width: 60.1pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="middle" width="70">
<p align="center" class="MsoHeader" style="text-align: center;"><span class="inline inline-center"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="95" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/!GrbKantona.th... width="75" /></span></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><span lang="HR">Bosnia and Herzegovina</span><br />
<span lang="HR">Federation of Bosnia and Herzegovina</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="HR"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>KANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Vlada</span></b></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><b style=""><span lang="HR">CANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Government</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

12.09.2012
Vrsta tačke: 
Rješenje
Obrađivač: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Saziv: 
2010-2014

<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><font color="#000000">Broj: 02-05-24907-5</font><font color="#000000"><b>/</b></font><font color="#000000">12 </font></div>
<div align="justify"><font color="#000000">Sarajevo, 12.09.2012. godine</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><font size="3"><span>Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (&ldquo;Službene novine Kantona Sarajevo&rdquo;, broj: 24/03 &ndash; Preči&scaron;ćeni tekst), a u vezi sa članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (&ldquo;Službene novine Federacije BiH&rdquo;, br. 12/03 i 34/03) i tačkom V stav 2. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i &scaron;kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava &ldquo;IKRE&rdquo; (&ldquo;Službene novine Kantona Sarajevo&rdquo; broj: 27/04), Vlada Kantona Sarajevo, na </span></font><font size="3"><b>86.</b></font><font size="3"><span> sjednici održanoj </span></font><font size="3"><b>12.09.2012.</b></font><font size="3"><span> godine, donijela je</span></font></div>
<div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div align="center"><b><font size="6"><font size="4"><b>R J E &Scaron; E NJ E</b></font></font></b></div>
<div align="center"><font size="3"><b>o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika Nadzornog &nbsp;odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i &scaron;kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata &ldquo;IKRE&rdquo; </b></font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div align="center"><b><font size="6"><font size="3">I </font></font></b></div>
<div align="justify"><font size="3"><span>Imenuje</span></font><font size="3"><span>se</span></font><font size="3"><span>Komisija</span></font><font size="3"><span>za</span></font><font size="3"><span>izbor</span></font><font size="3"><span>kandidata</span></font><font size="3"><span>na</span></font><font size="3"><span>poziciju</span></font><font size="3"> predsjednika Nadzornog &nbsp;odbora </font><font size="3"><span>Fonda</span></font><font size="3"><span>Kantona</span></font><font size="3"><span>Sarajevo</span></font><font size="3"><span>za</span></font><font size="3"><span>stipendiranje</span></font><font size="3"><span>i</span></font><font size="3"> &scaron;</font><font size="3"><span>kolovanje</span></font><font size="3"><span>djece</span></font><font size="3"><span>boraca</span></font><font size="3">, </font><font size="3"><span>poginulih</span></font><font size="3"><span>boraca</span></font><font size="3"><span>i</span></font><font size="3"><span>poginulih</span></font><font size="3"><span>civila</span></font><font size="3">-ž</font><font size="3"><span>rtava</span></font><font size="3"><span>rata &ldquo;</span></font><font size="3">IKRE&rdquo;, </font><font size="3"><span>u</span></font><font size="3"><span>sastavu</span></font><font size="3">:&nbsp;&nbsp; </font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><font size="3">1. Derva Huseinović, predsjednik, </font></div>
<div align="justify"><font size="3">2. Samila Mujaković &ndash; Zenunović, član,</font></div>
<div><font size="3">3. Mustafa Polutak, član,</font></div>
<div><font size="3">4. Fadil Kahrimanović, član,</font></div>
<div><font size="3">5. Miro Grbavac, član.</font></div>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>
<div align="center"><font size="3">II</font></div>
<div align="justify"><font size="3">Za sekretara Komisije imenuje se Elzira Arifhodžić. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.</font></div>
<div align="justify">&nbsp;</div>
<div align="justify"><font size="3"><span>Sekretar Komisije obavlja sve administrativne poslove za potrebe Komisije, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, sačinjava izvje&scaron;taj, prikuplja dokumentaciju i vr&scaron;i druge poslove po nalogu predsjednika Komisije.</span></font><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div align="center"><font size="3">III</font></div>
<div align="justify"><font size="3">Zadatak Komisije je propisan Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i &scaron;kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava &ldquo;IKRE&rdquo;.</font></div>
<div align="center"><b><font size="6"><font size="3">IV</font></font></b></div>
<div align="justify"><font size="3">Na osnovu tačke V Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe (&ldquo;</font><font size="3"><span>Službene novine Federacije BiH&rdquo;, br. 4/09,14/09 i 19/12) za uče&scaron;će u radu Komisije, njenim članovima pripada naknada u visini jedne osnovice za plaću iz člana 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, a sekretaru Komisije 70% iznosa naknade utvrđene za jednog člana komisije.</span></font></div>
<div align="center">&nbsp;</div>
<div align="center"><font size="3">V&nbsp;</font></div>
<div align="justify"><font size="3">Ovo rje&scaron;enje stupa na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &ldquo;Službenim novinama Kantona Sarajevo&rdquo;.</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<p align="justify"><br />
&nbsp;</p>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div><br />
&nbsp;</div>

PREMIJER

Fikret Musić

<hr />
<p><!--[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
w\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;" width="643">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="163">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="60" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image001_0.thu... width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 248pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="331">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">web: </span></b> <span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">http://</span><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.ks.gov.ba/" style="color: blue; text-decoration: underline;">vlada.ks.gov.ba</a></span><br />
<b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">e-mail: </span></b><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"> <a href="mailto:ssv@ssv.ks.gov.ba" style="color: blue; text-decoration: underline;"> ssv@ssv.ks.gov.ba</a></span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;Fax: + 387 (0) 33 562-211</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Sarajevo, Reisa Džemaludina Čau&scaron;evića 1</span></p>
</td>
<td align="center" style="width: 111pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="149">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-preview " height="90" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image002.gif" width="90" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>