Prijedlog plana Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

88. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;" width="643">
<tbody>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><span lang="HR">Bosna i Hercegovina</span><br />
<span lang="HR">Federacija Bosne i Hercegovine</span></p>
</td>
<td align="center" rowspan="2" style="width: 60.1pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="middle" width="70">
<p align="center" class="MsoHeader" style="text-align: center;"><span class="inline inline-center"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="95" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/!GrbKantona.th... width="75" /></span></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><span lang="HR">Bosnia and Herzegovina</span><br />
<span lang="HR">Federation of Bosnia and Herzegovina</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="width: 212.2pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="283">
<p align="right" class="MsoHeader" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="HR"><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>KANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Vlada</span></b></p>
</td>
<td style="width: 209.65pt; border: medium none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="280">
<p class="MsoHeader" style=""><b style=""><span lang="HR">CANTON SARAJEVO</span></b><br />
<b style=""><span lang="HR">Government</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

27.09.2012
Vrsta tačke: 
Ostalo
Obrađivač: 
Ured za kvalitet
Saziv: 
2010-2014

<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><font size="4"><b>PLAN</b></font></div>
<div align="center"><font size="4"><b>VLADE KANTONA SARAJEVO </b></font></div>
<div align="center"><font size="4"><b>ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE</b></font></div>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><font size="3"><b>I UVOD</b></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><font size="3">Korupcija, shvaćena kao zloupotreba ovla&scaron;tenja kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, pojava je koja naru&scaron;ava institucije, demokratske i etičke vrijednosti i pravdu te ugrožava održiv razvoj i vladavinu prava. Korupcija se, stoga, može smatrati ozbiljnom prijetnjom po stabilnost i sigurnost dru&scaron;tava. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Situacija u Bosni i Hercegovini (time, naravno, i u Kantonu Sarajevo) u pogledu rasprostranjenosti korupcijskih praksi, kao i mjera na njihovom sprečavanju i suzbijanju, nije zadovoljavajuća. Tako se u izvje&scaron;tajima Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine opetovano izvje&scaron;tava o slabom ili umjerenom progresu u pogledu razvijanja i implementacije borbe protiv korupcije. U izvje&scaron;taju iz 2011. godine se navodi da je korupcija rasprostranjena u velikom broju oblasti, da i dalje predstavlja ozbiljan problem &scaron;irom javnog i privatnog sektora te da se politike i mjere borbe protiv korupcije ne provode adekvatno. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Iskustva iz drugih zemalja sugeri&scaron;u da uspje&scaron;ni antikorupcijski strategijski napori trebaju biti sveobuhvatni, transparentni, nepristrasni, temeljiti se na činjenicama i biti orijentisani na rezultat. Oni, drugim riječima, trebaju oslovljavati &scaron;to je moguće veći broj aktera iz svih kategorija dru&scaron;tva, biti politički neutralni, zasnivati se na podacima o rasprostranjenosti i oblicima korupcijskih praksi i ocjeni poduzetih aktivnosti i realnim, ostvarivim ciljevima. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Polazeći sa ovakvih pozicija, te imajući u vidu ciljeve državne Strategije borbe protiv korupcije (2009. - 2014.) (a to su povećanje učinkovitosti postojećih institucija koje je moguće postići, </font><font size="3"><i>inter alia</i></font><font size="3">, antikorupcijskim naporima), Vlada Kantona Sarajevo je odlučila da donese zaseban strate&scaron;ki dokument kojim će odlučnije i konkretnije osloviti problem korupcijskih praksi. Zagovarajući efikasne mjere u borbi protiv korupcije u državnim organima i svim javnim službama koje trebaju predstavljati realnu osnovu za stabilan i dinamičan ekonomski rast, Vlada je odlučna da demonstrira orijentaciju ka reformama. Vlada Kantona Sarajevo time želi pokazati i da ne zatvara oči pred problemima, da je svjesna težine trenutka i da želi demonstrirati brigu i posvećenost dobrobiti svojih građana. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Opredjeljenost kvalitetu i interesima građana Vlada je demonstrirala uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom i dono&scaron;enjem Politike kvaliteta Kantona Sarajevo. Ovime je Kanton Sarajevo potvrdio svoju rije&scaron;enost da razvija i pobolj&scaron;ava sistem upravljanja kvalitetom i postiže &scaron;to veći stepen zadovoljstva korisnika usluga. Kako je upravljanje kvalitetom proces usko povezan sa antikorupcijskim naporima i kako oba streme istim ciljevima - povećanje učinkovitosti institucija, oba, pored drugih aktivnosti, doživljavaju svoju operacionalizaciju u (ovdje prezentiranom) </font>Planu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije. <font size="3">U ovom se dokumentu specificira skup radnji sa jasno definiranim rokovima i subjektima provođenja aktivnosti, čime se po prvi put na nivou Kantona Sarajevo ustanovljavaju osnovni elementi i smjernice posebne, iznimno važne, antikorupcijske politike. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Antikorupcijski plan je izrađen služeći se participatornom dijagnozom problema i predlaganjem mogućih rje&scaron;enja. Time se, barem načelno, osiguralo da su oni koji trebaju implementirati antikorupcijske aktivnosti konsultirani u kreiranju ostvarivih aktivnosti. Prilikom izrade plana vodilo se računa da je u implementaciji nužna disperzija odgovornosti na sve dru&scaron;tvene subjekte, odnosno poku&scaron;ao se postići integrisani i sinergični pristup rje&scaron;avanju problema. Plan je izrađen po&scaron;tujući i tzv. SMART principe strate&scaron;kog planiranja (specifičnost, mjerljivost, provedivost, realističnost i vremenska određenost aktivnosti), te imajući u vidu obaveze koje za Kanton Sarajevo proizlaze iz Strategije borbe protiv korupcije (2009. - 2014.) Bosne i Hercegovine. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Plan izlaže pojedine aktivnosti svrstavajući ih po naravi intervencije u skupine srodnih aktiviteta. Promatra li se borba protiv korupcije i kao borba za bolji i kvalitetniji život građana, onda su ciljevi kojima Vlada Kantona Sarajevo smjera ovim planom efikasnije antikorupcijske napore i vi&scaron;i stepen efikasnosti javnih institucija. Institucije koje su u </font>Planu za borbu protiv korupcije <font size="3">pobrojane uglavnom su one na koje Vlada Kantona Sarajevo ima &bdquo;formalnog&ldquo; utjecaja. To, naravno, ne isključuje da se u implementaciji pojedinih aktivnosti ne očekuje saradnja sa drugim vladinim i nevladinim organima, neovisno o nivou vlasti. </font></div>
<div align="justify"><font size="3">Imajući u vidu sve navedeno, držimo da se već samim dono&scaron;enjem </font>Plana Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije <font size="3">ostvaruje daljnji ozbiljan doprinos ka uspostavi efikasne i odgovorne vlasti, a u njegovoj implementaciji Vlada očekuje saradnju i razumijevanje svih članova dru&scaron;tva. </font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><br />
&nbsp;</div>
<div align="left"><font size="3"><b>II </b></font><font size="3"><b>AKTIVNOSTI &ndash; Tabelarni pregled</b></font></div>
<div><font size="4"><b>PLAN</b></font><font size="4"><b> VLADE KS ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE</b></font></div>
<p>
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#000000" cellpadding="7" width="988">
<colgroup><col width="51" /><col width="291" /><col width="143" /><col width="173" /><col width="258" /></colgroup>
<thead>
<tr valign="top">
<td bgcolor="#eeece1" width="51">
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2"><b>R. br.</b></font></font></div>
</td>
<td bgcolor="#eeece1" width="291">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>Aktivnost </b></font></font></div>
</td>
<td bgcolor="#eeece1" width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>Rok</b></font></font></div>
</td>
<td bgcolor="#eeece1" width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>Institucija </b></font></font></div>
</td>
<td bgcolor="#eeece1" width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>Pokazatelj implementacije </b></font></font></div>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#eeece1" valign="top" width="972" colspan="5">
<div><font size="4">SPRJEČAVANJE KORUPCIJE</font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="1">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>1</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo trebaju pripremiti vlastiti plan djelovanja protiv korupcije, i to u skladu sa ciljevima i mjerama u ovom i državnom Akcijskom planu za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije (2009. &ndash; 2014.)</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div align="left"><font size="2">Četiri mjeseca po usvajanju Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Sve javne institucije u </font><font size="2">Kantonu Sarajevo</font><font size="2">imaju donesene vlastite planove </font><font size="2">djelovanja protiv korupcije.</font></font></font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Planovi se dostavljaju Tijelu za monitoring i koordinaciju provođenje Akcionog plana. </font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="2">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>2</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>Razviti kapacitete unutar javnih institucija u Kantonu Sarajevo u svrhu izvr&scaron;avanja planova djelovanja protiv korupcije </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2">Jedan mjesec po usvajanju </font></font><font size="2">Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="left"><font size="2">Svaka </font><font color="#000000"><font size="2">javna institucija</font></font><font size="2">u Kantonu Sarajevo je nominirala barem jednu osobu (isključujući članove Tijela za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana, a koje se formira ovim planom) odgovornu za provedbu, praćenje i pregled planova </font><font color="#000000"><font size="2">djelovanja protiv korupcije, sa precizno pravno uređenim djelokrugom i ovlastima. </font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="3">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>3</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Uvesti sistem za pregled i upravljanje rizicima unutar pojedinačnih oblasti, čime se identificiraju oblasti u kojima postoji određen rizik od korupcije </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Jednu godinu po okončanju odnosnih aktivnosti od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije </font></font></font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Metodologija je razvijena. </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Sistem procjene rizika od korupcije je funkcionalan.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="4">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>4</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati potrebe i mogućnosti povremenog internog premje&scaron;taja u okviru istog organa, u onim oblastima rada i radnim mjestima u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">&Scaron;est mjeseci po uspostavljanju sistema pregleda rizika</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Izvr&scaron;ena analiza.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Uspostavljen princip rotacije osoblja na korupcijom ugroženim oblastima rada i radnim mjestima.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="5">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>5</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Pojačati interni (iznenadne kontrole, interni auditi, interne revizije, itd.) i eksterni (revizija, inspekcijska kontrola, i sl.) nadzor u onim oblastima rada u kojima je na temelju pregleda rizika ustanovljen rizik od korupcije</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2">&Scaron;est mjeseci po uspostavljanju sistema pregleda rizika</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Nadzor nad radom javnih službenika kvantitativno i kvalitativno pojačan u odnosu na period prije dono&scaron;enja Akcionog plana</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="6">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>6</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Uspostaviti otvorene komunikacijske kanale u javnim institucijama u Kantonu Sarajevo u cilju davanja poticaja klijentima ili državnim službenicima da izvjeste o korupciji </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Uspostavljen jedan ili vi&scaron;e komunikacijskih kanala za prijavu korupcije na nivou svih institucija u Kantonu Sarajevo, poput zapečaćenih sandučića za po&scaron;tu, posebnih telefonskih linija, određene i javno ogla&scaron;ene e-mail adrese, itd.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="7">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>7</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Modernizirati upravu kroz uvođenje modela e-vlade i e-upravljanja (posebno e-javne nabavke), kako bi se minimizirala interakcija građana i administracije, te pojednostavile interne administrativne procedure</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Izrađeni dokumenti koji iniciraju i uređuju mjere</font></font><font color="#000000"><font size="2">modernizacije u upravi putem informatizacije.</font></font></div>
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Modernizacija provedena u zadovoljavajućem obimu.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="137" width="51" sdnum="5146;" sdval="8">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>8</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Nastaviti sa analizom provođenja Zakona o slobodi pristupa informacijama u svim javnim institucijama u Kantonu Sarajevo, te na osnovu analize, a pogotovo identifikacije slabih tačaka, ustanoviti smjernice za primjenu ovog zakona i izvr&scaron;iti neophodnu obuku osoblja</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Decembar 2013. godine </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Sve javne institucije u Kantonu Sarajevo posjeduju i analizirali su svoje procedure za slobodu pristupa informacijama. </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Izvje&scaron;taji se godi&scaron;nje izrađuju i dostavljaju Tijelu za monitoring i koordinaciju provođenja akcionog plana u</font><font size="2">Kantonu Sarajevo i Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.</font></font></font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Ustanovljene smjernice za primjenu </font><font size="2">Zakona o slobodi pristupa informacijama. </font></font></font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">U svim javnim institucijama izvr&scaron;ena obuka osoblja koje bi trebalo raditi po ovim pitanjima</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="9">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>9</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Intenzivirati rad inspekcijskih organa</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi inspekcijski organi</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Rad inspekcijskih organa kvalitativno i kvantitativno unapređen u poređenju sa periodom prije dono&scaron;enja ovog plana </font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="10">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>10</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo trebaju razviti katalog svojih administrativnih procesa i procedura, sa naglaskom na procese u kojima učestvuju privatni pravni subjekti</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Decembar 2014. godine</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo</font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Katalozi administrativnih </font><font size="2">procesa i</font><font size="2"> procedura za javne i privatne pravne subjekte su doneseni, tj. izmijenjeni gdje je to ocijenjeno potrebnim</font></font></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="11">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>11</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati i, po potrebi, pojednostaviti procedure za dono&scaron;enje općih propisa u svim fazama postupka (radni materijal, nacrt, prijedlog)</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Jednu godinu po usvajanju Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Ministarstvo pravde i uprave KS, Stručna služba vlade i</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Ured za zakonodavstvo KS</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Provedene diskusije i konsultacije sa kompetentnim subjektima o formi i sadržaju </font><font size="2">procedura za dono&scaron;enje propisa.</font></font></font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Potrebne procedure donesene na nivou svih javnih institucija u Kantonu Sarajevo</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="12">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>12</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati potrebu dono&scaron;enja propisa nižeg reda u cilju provođenja propisa vi&scaron;eg reda, te uskladiti već postojeće sa propisima vi&scaron;eg reda </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Decembar 2014. godine </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Izvr&scaron;ena analiza.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Izvr&scaron;eno kreiranje novih i usklađivanje postojećih propisa tamo gdje je to analiza pokazala nužnim.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="13">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>13</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Jačati značaj i po&scaron;tivanje izvje&scaron;taja i preporuka koje nemaju izričit nalogodavni karakter (revizora, i sl.), na način da se osigurava veći stupanj obaveze postupanja po istim</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Decembar 2012. godine</font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Analiziran normativni okvir i, po potrebi, inicirana njegova izmjena kojim se uređuje značaj i dejstvo </font><font size="2">izvje&scaron;taja i preporuka</font><font size="2">revizora i sličnih institucija. </font></font></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="14">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>14</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Ustanoviti obavezu javnog objavljivanja ugovora o javnoj nabavci za sve budžetske korisnike u Kantonu Sarajevo, kao i eventualnih naknadnih aneksa ugovora </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Dva mjeseca po usvajanju Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi budžetski korisnici, javna preduzeća, javne ustanove i fondovi čiji je osnivač Kanton Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Uvedena praksa u svim javnim organima na nivou Kantona Sarajevo u pogledu javnog objavljivanja </font><font size="2">ugovora o javnoj nabavci i eventualnih naknadnih aneksa ugovora</font></font></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="15">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>15</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Inicirati/podržati dono&scaron;enje zakona o lobiranju</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Tri mjeseca po usvajanju Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Vlada KS, naročito Ministarstvo pravde KS</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Provedene diskusije, konsultacije, i sl. sa kompetentnim subjektima, te upućeni dopisi donosiocima odluka u okviru realizacije inicijative i/ili podr&scaron;ke</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="16">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>16</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Osigurati veću transparentnost u procesima dodjeljivanja grant i sličnih sredstava u javnim konkursima </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Uvedena/nastavljena praksa javnog objavljivanja rezultata konkursa.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Na nivou svih ministarstava i drugih institucija vlasti uvedena praksa uvida u dokumentaciju i načina bodovanja aplikanata od strane zainteresiranih subjekata</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="17">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>17</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati i, po potrebi, reducirati slabosti (prije svega privilegiranje osoba radi stranačkog ili drugog opredjeljenja, ili porijekla, osobnih ili porodičnih veza) u procesima zapo&scaron;ljavanja, ocjenjivanja rada i napredovanja u službi</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Juli 2013. godine </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo, u saradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Izvr&scaron;ena analiza. </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Slabosti na normativnom, provedbenom i/ili žalbenom nivou pomenutih procesa identificirane i poduzete aktivnosti na njihovoj redukciji</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#eeece1" valign="top" width="972" colspan="5">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="4">OBRAZOVANJE I &Scaron;IRENJE SVIJESTI O &Scaron;TETNOSTI KORUPCIJE</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="82" width="51" sdnum="5146;" sdval="18">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>18</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Procijeniti potrebe za programima obuke za borbu protiv korupcije u osnovnim i srednjim &scaron;kolama i univerzitetima i </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Decembar 2012. godine</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, javni univerziteti i &scaron;kole na području KS</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Provedena je procjena potreba za obukom </font><font size="2">za borbu protiv korupcije </font><font size="2">u osnovnim i srednjim &scaron;kolama i na univerzitetima. Na osnovu procjene, inicirano uvođenje programa obuke </font><font size="2">za borbu protiv korupcije u osnovnim, srednjim i visoko &scaron;kolskim ustanovama</font></font></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="19">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>19</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati i, po potrebi, unaprijediti odnose s javno&scaron;ću u smislu pravovremenih i kvalitetnih informacija iz domena rada javnih institucija</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Ured za kvalitet KS; </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">uredi za odnose sa javno&scaron;ću svih institucija vlasti;</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Profesionalna udruženja novinara, kao i pojedinačne medijske kuće; </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Press služba KS</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Preispitan i unaprijeđen model komunikacije sa javno&scaron;ću.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi akteri pokazuju veći stupanj zadovoljstva komunikacijom javnosti sa organima vlasti</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="20">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>20</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Promovirati spoznaje o opasnostima koje korupcija nosi, o sredstvima za borbu protiv korupcije, i sl.</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo ; </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Nevladin sektor; </font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Press služba KS</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Organizirana kontinuirana javna kampanja za vrijeme trajanja ovog plana o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama korupcije u koju su uključene sve institucije vlasti.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">U svim javnim institucijama postoje programi obuke za borbu protiv korupcije, koji, između ostalog, podrazumijevaju da se godi&scaron;nje održavaju barem dva predavanja o etičkom pona&scaron;anju javnih službenika. </font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="21">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>21</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Promovirati odgovorno pona&scaron;anje u javnom životu, pogotovo javnih službenika, putem zagovaranja javnog interesa i domaćinskog odnosa prema institucijama u kojima se radi, normativnog uređenja etičkog pona&scaron;anja, i sl.</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirana promocija općeg dobra i interesa u javnom životu putem informativnih letaka, javnih tribina, i sl.</font></font></div>
<div><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirana edukacija javnih službenika (barem dva puta godi&scaron;nje) o etičkim standardima. Procjena potrebe dono&scaron;enja etičkih kodeksa i, po potrebi, njihovo kreiranje i stavljanje u funkciju. Povremena provjera znanja javnih službenika o etičkom pona&scaron;anju. </font></font></div>
<div><font color="#000000"><font size="2">Promoviran i vrednovan rad naročito odgovornih javnih službenika, a javno osuđen onih za koje se utvrdilo da su postupali koruptivno.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#eeece1" valign="top" width="972" colspan="5">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="4">PROVEDBA ZAKONA U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="22">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>22</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>U svim javnim institucijama analizirati i reducirati slabosti u otkrivanju, procesiranju i kažnjavanju aktera korupcije </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Svi organi uprave i stručne službe u Kantonu Sarajevo </font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Provedene su analize i, po potrebi, predložene izmjene postojećeg modusa rada.</font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Prema potrebi, ustanovljena izmjena modusa rada .</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="23">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>23</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati procedure koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku, kao i učinkovitost njihove primjene, a sve u cilju efikasnijeg procesiranja koruptivnih krivičnih djela, pogotovo krupnijih slučajeva</b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Juli 2013. godine</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Pravosudni organi na nivou Kantona Sarajevo; Ministarstvo unutra&scaron;njih poslova Kantona Sarajevo</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Izvr&scaron;ena analiza </font><font size="2">primjene svih radnji otkrivanja i dokazivanja, a naročito posebnih istražnih radnji, u slučajevima korupcije.</font></font></font></font></div>
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Identificirane slabe tačke i, po potrebi, preduzete mjere na efikasnijem otkrivanju i dokazivanju (pogotovo krupnijih) slučajeva korupcije.</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="24">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>24</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Analizirati osposobljenost pravosudnih i policijskih organa u Kantonu Sarajevo za borbu protiv korupcije kroz prizmu finansiranja, opremanja i obuke</b></font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Juli 2013. godine</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Pravosudni organi na nivou Kantona Sarajevo; Ministarstvo unutra&scaron;njih poslova Kantona Sarajevo;</font></font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Izvr&scaron;ena analiza osposobljenosti i, po potrebi, elaborirani zahtjevi za dodatno finansiranje, opremanje i osposobljavanje </font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="25">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>25</b></font></font></div>
</td>
<td width="291">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2"><b>Inicirati/Uvesti specijalizirane obuke za djelatnike pravosudnih i policijskih organa uključene u borbu protiv korupcije u oblasti istraživanja korupcije i oduzimanja nelegalno stečene imovine </b></font></font></div>
</td>
<td width="143">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="2">Juli 2013. godine</font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Pravosudni organi na nivou Kantona Sarajevo; Ministarstvo unutra&scaron;njih poslova Kantona Sarajevo</font></font></div>
<div align="justify"><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="258">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="3"><font size="+0"><font size="2">Uvedeni su specijalizirani kursevi obuke za policijske službenike i djelatnike u pravosuđu </font><font size="2">u oblasti istraživanja korupcije i oduzimanja nelegalno stečene imovine.</font></font></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#eeece1" valign="top" width="972" colspan="5">
<div align="justify"><font color="#000000"><font size="4">MONITORING I KOORDINACIJA PROVOĐENJA AKCIONOG PLANA</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="26">
<ol>
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>26</b></font></font></div>
</ol>
</td>
<td width="291">
<div><font size="2"><b>Komisija za izradu Antikorupcijskog plana na nivou Vlade KS nastaviti sa radom kao Tijelo za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana </b></font></div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2">Rje&scaron;enje o formiranju doneseno jedan mjesec po usvajanju </font></font><font size="2">Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></div>
</td>
<td width="173">
<div><font color="#000000"><font size="2">Vlada Kantona Sarajevo;</font></font></div>
<div align="left"><font size="2">Tijelo za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana.</font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="left"><font size="2">Tijelo formirano, i to u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada KS i rukovodioci kantonalnih organa državne službe (&ldquo;Službene novine Kantona Sarajevo&rdquo;. Broj: 21/09 &ndash; Preči&scaron;ćeni tekst). Tijelo održava najmanje jedan kvartalni sastanak u periodu u kojem je zaduženo za monitoring i koordinaciju</font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="27">
<ol start="0">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>27</b></font></font></div>
</ol>
</td>
<td width="291">
<div><font size="2"><b>Napraviti poslovnik o radu koji će specificirati rad Tijela za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana</b></font></div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2">3 mjeseca po formiranju </font></font><font size="2">Tijela za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana</font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="left"><font size="2">Tijelo za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana;</font></div>
<div><font color="#000000"><font size="2">Vlada Kantona Sarajevo</font></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="258">
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Donesen poslovnik kojim su utvrđene obaveze i odgovornosti tijela, a naročito:</font></font></div>
<ul>
<li>
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Utvrđena dinamika sastajanja tijela;</font></font></div>
</li>
<li>
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Utvrđena metodologija rada, prikupljanja podataka i izvje&scaron;tavanja; </font></font></div>
</li>
<li>
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Utvrđeni modusi saradnje sa Uredom za kvalitet Kantona Sarajevo;</font></font></div>
</li>
<li>
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Utvrđena procedura u slučaju </font></font><font size="2">da se aktivnosti ne odvijaju planirano.</font></div>
</li>
<li>
<div align="left"><font size="2">Utvrđene ovlasti tijela u pogledu osiguravanja sredstava za provedbu plana</font></div>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="28">
<ol start="0">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>28</b></font></font></div>
</ol>
</td>
<td width="291">
<div><font size="2"><b>Najmanje jednom godi&scaron;nje izvje&scaron;tavati Vladu Kantona Sarajevo o rezultatima primjene akcionog plana</b></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div><br />
&nbsp;</div>
<div><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div><font color="#000000"><font size="2">Kontinuirano </font></font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="left"><font size="2">Tijelo za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana</font></div>
</td>
<td width="258">
<div align="left"><font color="#000000"><font size="2">Broj sjednica Vlade </font></font><font size="2">Kantona Sarajevo</font><font color="#000000"><font size="2"> na kojima se raspravljalo o problematici korupcije i provođenja ovog Akcionog plana.</font></font></div>
<div><font color="#000000"><font size="2">Vlada zadovoljna izvje&scaron;tavanjem</font></font></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="51" sdnum="5146;" sdval="29">
<ol start="0">
<div><font color="#000000"><font size="2"><b>29</b></font></font></div>
</ol>
</td>
<td width="291">
<div align="left"><font size="2"><b>Revidirati i evaluirati akcioni plan</b></font></div>
<div><br />
&nbsp;</div>
</td>
<td width="143">
<div><font size="2">6 mjeseci po isteku Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo</font></div>
</td>
<td width="173">
<div align="left"><font size="2">Tijelo za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana</font></div>
</td>
<td width="258">
<div><font size="2">Urađena evaluacija i revidiran plan.</font></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>
<div align="center"><br />
&nbsp;</div>

PREMIJER

Fikret Musić

<hr />
<p><!--[if !mso]>
<style>
v\:* { behavior: url(#default#VML) }
o\:* { behavior: url(#default#VML) }
w\:* { behavior: url(#default#VML) }
.shape { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; margin-left: 5.4pt;" width="643">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="163">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-thumbnail " height="60" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image001_0.thu... width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 248pt; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="331">
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">web: </span></b> <span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">http://</span><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.ks.gov.ba/" style="color: blue; text-decoration: underline;">vlada.ks.gov.ba</a></span><br />
<b><span lang="HR" style="font-size: 10pt; color: black;">e-mail: </span></b><span lang="HR" style="font-size: 10pt;"> <a href="mailto:ssv@ssv.ks.gov.ba" style="color: blue; text-decoration: underline;"> ssv@ssv.ks.gov.ba</a></span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;Fax: + 387 (0) 33 562-211</span><br />
<span lang="HR" style="font-size: 10pt;">Sarajevo, Reisa Džemaludina Čau&scaron;evića 1</span></p>
</td>
<td align="center" style="width: 111pt; padding: 0cm 5.4pt;" width="149">
<p align="center" class="MsoNormal" style="margin-top: 3pt; text-align: center;"><span class="inline inline-left"><img alt="" class="image image-preview " height="90" src="http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/images/image002.gif" width="90" /></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>